Hämeen maakuntahallituksen päätökset 12.6.2017

Hämeen maakuntahallitus antoi 12.6.2017 kokouksessaan muun muassa lausunnot maakuntauudistuksen toisen vaiheen lakipaketista sekä kasvupalveluiden sisältölaeista. Hallitus lausui myös kaava-asioista ja myönsi hankerahoituksia.

Lausunnot kasvupalveluiden sisältölaeista ja toisen vaiheen lakipaketista

Maakuntahallitus päätti antaa työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon maakuntauudistuksen kasvupalveluiden sisältölaeista, jotka tarkentavat huhtikuussa lausunnoilla ollutta aluekehitys- ja kasvupalvelulakia. Lausuntopyyntö sisälsi lait julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ja lisäksi kotoutumisen edistämisen lakiluonnoksesta.

Maakuntahallituksen mukaan työnhakijoiden kannustaminen aktiivisuuteen on hyvä asia, mutta lakiluonnoksessa esitetty velvollisuus kahdentoista työpaikan hakemisesta kolmen kuukauden aikana voi johtaa näennäishakemusten tehtailuun ja työnantajien kuormittumiseen epätarkoituksenmukaisista hakemuksista. Maakuntahallitus pitää hyvänä asiana työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun toimintamallia, jonka tarve ei jatkossakaan tule poistumaan. Kuntien tulisi voida jatkossakin toimia palveluiden tuottajana. Lisäksi hallitus toteaa, että omaehtoisen opiskelun on oltava joustavaa, jotta työnhakijan osaaminen voidaan päivittää kattavasti työmarkkinoiden tarpeita vastaavaksi.

Rahoituslaista maakuntahallitus toteaa, että pitkäaikaisen vaikuttavuuden varmistamiseksi tuensaajalla on oltava edellytykset vastata toiminnasta myös tuen käytön jälkeen. Erityisen tärkeää tukirahoitukselle on tulosten yleinen hyödynnettävyys. Hankkeeseen sitoutumisen kannalta hakijalta on edellytettävä todellista omarahoitusta.

Maakuntahallitus toteaa lausunnossaan kotoutumisen edistämisestä, että kunnan ja maakunnan välinen monialainen yhteistyö tukee maahanmuuttajan kotoutumisen lisäksi kunnan ja maakunnan välistä yhteistyötä ja elinvoiman vahvistamista.

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön maakuntauudistuksen toisen vaiheen lakipaketista maakuntahallituksella ei ollut erityistä lausuttavaa. Lakipaketti sisältää lähinnä maakuntauudistuksen edellyttämiä teknisiä muutoksia lainsäädäntöön.

Lisätiedot: muutosjohtaja Matti Lipsanen, p. 050 506 0697

Lausunto Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan 1. ehdotuksesta

Maakuntahallitus antoi lausunnon Varsinais-Suomen liitolle taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan 1. ehdotuksesta. Laadittavana olevassa kaavassa on kysymys kokonaismaakuntakaavan tarkistuksesta.

Hämeen liitto toteaa lausunnossaan, että maakuntien rajat ylittävä maankäyttö on yhteen sovitettu Kanta-Hämeen maakuntakaavoissa osoitetun maankäytön kanssa. Lausunnossa korostetaan erityisesti Valtatie 10:n tärkeyttä maakunnalle ja roolia koko Etelä-Suomessa.

Varsinais-Suomen vaihemaakuntakaavassa on osoitettu kaksi vaihtoehtoista ohjeellista valtatielinjausta valtatien 10 käännöstä valtatielle 9 Turun kaupunkiseudulla. Hämeen liitto pitää hyvänä valtatieltä 10 tulevan ja keskustasta sille suuntautuvan liikenteen sujuvoittamista. Kaava vahvistaa maankäytöllisiä ja liikenteellisiä maakuntien yhteistyökysymyksiä.

Lisätiedot: suunnittelujohtaja Heikki Pusa, p. 0500 483 642

Lausunto Lopen kunnan Läyliäinen-Maakylä osayleiskaava 2035 -luonnoksesta

Maakuntahallitus antoi lausunnon Lopen kunnalle Läyliäinen-Maakylä osayleiskaava 2035 -luonnoksesta. Hämeen liitto puoltaa kaavaehdotuksen valmistelua luonnoksen pohjalta. Osayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena. Kaavan pohjalta voidaan myöntää rakennusluvat kaavassa rajatuille kohdemerkinnällä osoitetuille paikoille.

Lausunnossa Hämeen liitto toteaa, että yleiskaavan rooli korostuu maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen jälkeen nykyistäkin enemmän rakentamisen ohjaamisessa taajamarakenteen ulkopuolella. Rakentamisen mahdollisuuksien selvittäminen ja uuden rakentamisen sijoittumisen ohjaaminen tukee kylien ja maaseudun myönteistä kehitystä.

Hämeen liitto toteaa, että Läyliäinen sijoittuu saavutettavuudeltaan pääkaupunkiseutuun nähden edullisesti. Osayleiskaava luo edellytyksiä vastaanottaa alueelle merkittävästikin uutta asutusta.

Lisätiedot: suunnittelujohtaja Heikki Pusa, p. 0500 483 642

Kahdelle hankkeelle AIKO-rahoitusta Kanta-Hämeeseen

Maakuntahallitus myönsi kahdelle Kanta-Hämeessä tapahtuvalle hankkeelle alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) käynnistämisen määrärahaa. Rahoituksen saaneet hankkeet ovat:

  • WhatsUP -hanke, jossa rakennetaan alueella toimivista yrityksistä asiantuntijapooli ja osaamisverkosto, jota yrittäjät voivat hyödyntää oman liiketoimintansa kehittämisessä. Hankkeen päätoteuttajana on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeelle myönnettiin 22 580 euron rahoitus.
  • HämeHACK -hanke, jossa tavoitteena on kokeilla ideakilpailun ja hackathonin yhdistämistä peräkkäiseksi prosessiksi ja tavaksi synnyttää alueen yrityksissä uutta liiketoimintaa. Lisäksi tavoitteena on lisätä alueen yritysten innovaatiohalukkuutta ja –kyvykyyttä sekä yritysten kilpailukykyä ja alueen elinvoimaa. Hankkeen päätoteuttajan on Linnan Kehitys Oy. Hankkeelle myönnettiin 44 900 euron rahoitus.

Lisätiedot: aluekehitysasiantuntija Minna Takala, p. 050 526 4648

Mikä on AIKO?
Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) on yksi hallituksen aloittamista aluekehittämistoimista ja se liittyy kärkihankkeeseen, jolla tähdätään kilpailukyvyn vahvistamiseen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä vahvistamalla.

Maakuntien käyttöön tarkoitetulla AIKO-rahoituksella on tarkoitus lisätä maakunnan muutosjoustavuutta eli resilienssiä.

Kokousasiakirjat

Seuraavat maakuntahallituksen kokoukset ovat 18.9. ja 16.10.2017.
Seuraava maakuntavaltuuston kokous on 31.8.2017.