Hämeen maakuntahallituksen päätökset 13.2.2017

Hämeen maakuntahallitus käsitteli 13.2.2017 kokouksessaan muun muassa Hämeen liiton työohjelmaa sekä lausuntoja Tammelan kunnan osayleiskaavaehdotuksesta.

Lausuntoja Tammelan kunnan osayleiskaavaehdotuksesta

Hämeen maakuntahallitus lausui Tammelan kunnalle kahdesta osayleiskaavaehdotuksesta.

Keskusta-Mustiala
Kaava-alue sijoittuu Kaukjärven ja Mustialan lammen molemmin puolin käsittäen sekä Mustialan että Tammelan kirkonkylän alueet. Suurin osa alueesta on jo asemakaavoitettu, mutta oikeusvaikutteinen yleiskaava laajempaa ja kokonaisvaltaista kehitystä ohjaamaan puuttuu.

Keskustan osalta kyseessä on hyvin olennainen asumisen ja palvelujen alue. Mustialan alue on valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Alueen täydennysrakentaminen tuo oman haasteensa. Hämeen liitto toteaakin, että aluekokonaisuuden yleiskaavallinen tarkastelu on hyvin perusteltua ja tarpeellista.

Pääratkaisuiltaan kaavaehdotus on Kanta-Hämeen voimassa olevien maakuntakaavojen ja myös luonnosvaiheessa olevan uuden kokonaismaakuntakaavan 2040 mukainen ja tarkentaa maankäyttöä kaavahierarkian mukaisesti.

Suunnittelusuosituksena Hämeen liitto esittää, että Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen kaupunkiseuduille tulisi laatia seudun kuntien yhteinen yleiskaavatasoinen maakäytön ja liikenteen kehittämissuunnitelma.

Hykkilä-Lunkaa
Kaava-alue sijoittuu Tammelan Kuivajärven koillis-itäpuolelle ja rajautuu luoteisosiltaan lainvoimaiseen Lamalan osayleiskaavaan ja yhtyy eteläosastaan ehdotusvaiheessa olevaan Saari-Kaukola-Ojanen-Porras osayleiskaavaan. Yhdessä nämä kolme yleiskaavaa tulevat muodostamaan yhtenäisen kaava-alueen Kuivajärven ympärille.

Hämeen liitto toteaa, että kattava yleiskaavoitus luo mahdollisuudet monipuoliseen alueiden tarjontaan ja historiallisen ympäristön huomioon ottamiseen maankäytön toteutuksessa. Luonnosvaiheessa olevassa maakuntakaava 2040:ssä Kuivajärven ympäristö on valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta sekä osin maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

Kuivajärven pohjoisosan Joensuunlahti on edelleen valtakunnallisen lintuvesiohjelmaan sisältyvä Natura 2000-kohde. Alue metsineen, peltoaukeineen ja asutuksineen muodostaa perinteisen hämäläisen kylä- ja maaseutukokonaisuuden.

Hämeen liitto puoltaa kaavaehdotuksen käsittelyä lausunnolla olevan ehdotuksen pohjalta.

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Heikki Pusa, puh. 050 048 3642.

Hämeen liiton työohjelma vuodelle 2017

Maakuntahallitus hyväksyi Hämeen liiton työohjelman vuodelle 2017. Työohjelma sisältää maakuntahallituksen määrittelemät toiminnalliset tavoitteet maakuntavaltuuston asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi sekä tiiviit kuvaukset liiton viraston ja kesäyliopiston toiminnan painopisteistä.

Vuonna 2017 Hämeen liiton toiminnassa painottuvat erityisesti:

  • Maakuntaohjelman valmistelu vuosille 2018-2021. Maakuntaohjelma valmistellaan yhteistyössä kuntien, ELY-keskuksen sekä maakunnan kehittämisen kannalta merkittävien yhteisöjen ja muiden vastaavien tahojen kanssa.
  • Hämeen liitto valmistelee kokonaismaakuntakaavaa, jolla uudistetaan nykyiset kokonais- ja vaihemaakuntakaavat. Kaavaehdotus valmistellaan siten, että maakuntahallitus voi käsitellä sen syksyllä tai loppuvuodesta 2017.
  • Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa käynnistetään sote-toimintaohjelman toteuttaminen. Tavoitteena on rakentaa uuden maakunnan sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen sekä maakuntauudistuksen tehtävien sisältö vuosina 2017-2018. Uudistuksen valmistelu siirtyy Hämeen liitolta perustettavan maakunnan vastuulle, kun maakunnan väliaikaishallinto käynnistyy. Vuoden 2017 alkupuolella laaditaan ns. marssiopas ohjaamaan käytännön valmistelua.
  • Hämeen liiton tietopalvelua uudistetaan avoimeen dataan ja tiedon visuaaliseen esittämiseen perustuen.
  • Hämeen liiton kansainvälisyysstrategia päivitetään kansainvälisen toiminnan kehittämiseksi. Työhön otetaan mukaan maakunnan yksityisen sektorin edustajia sekä Helsinki EU-toimisto.
  • Suomi100 -juhlavuoden alueellisena koordinaattorina aktiivisesti toimiminen tukee maakunnan kuntia ja hankkeiden toteuttajia juhlavuoden toiminnoissa ja tapahtumissa.

Lisätietoja: yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, puh. 050 327 2837

Kokousasiakirjat

Seuraavat maakuntahallituksen kokoukset ovat 6.3. ja 10.4.2017.
Seuraavat maakuntavaltuuston kokoukset ovat 29.5. ja 31.8.2017.