Hämeen maakuntahallituksen päätökset 15.1.2018

Maakuntahallitus käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan 15.1.2018 Hämeen liiton työohjelman vuodelle 2018.

Hallitus halusi nostaa erityisesti kuluvan vuoden työagendalle Häme-ohjelman 2018+ painopisteiden toteuttamisen yhdessä maakunnan muiden toimijoiden kanssa, jotta maakunnasta saadaan uudistuva, muutosjoustava ja elinvoimainen. Yhteisen tahdon luominen perustuu aktiiviseen yhteistyöhön, neuvotteluihin ja verkostoitumiseen maakunnan sisällä ja enenevässä määrin myös maakuntarajojen yli, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Tavoitteena kasvu ja elinvoimainen maakunta

Edunvalvontatyössä maakuntahallitus korosti maakunnan vetovoiman ja kasvun lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Yksittäisenä merkittävänä edunvalvontatavoitteena Hämeen liitolla vuonna 2018 on pääradan kehittämiseen tähtäävä työ ja Hämeenlinnassa pysähtyvien junavuorojen määrän lisääminen sekä valtatie 2:n kehittämiseksi tarvittavien määrärahojen turvaaminen.

Jotta maakunnan kasvun luvut saadaan nousuun, on tavoitteena saada Kanta-Hämeen ja sen kuntien yritystoimintaa, työllisyyttä ja väestönkasvua tukevia julkisen hallinnon tai yksityisen sektorin panostuksia.

Kasvua ja elinvoimaisuutta edistetään yhdessä maakunnan kuntien kanssa sovitun elinvoimatyön kokonaisuudella, joka kattaa yrittämisen, kansainvälistymisen, aluemarkkinoinnin ja asumisen teemakokonaisuudet. Kuhunkin teemaan rakennetaan konkreettinen ja toimiva eteenpäinviemisen konsepti ja rahoitus. Yhteistyötä ja yhteistä kehittämisnäkemystä eri toimijoiden kesken vahvistetaan. Edunvalvontatyössä korostuu myös yhteistyö maakunnan ulkopuolelle, jota tehdään etenkin Pirkanmaan ja Satakunnan kanssa.

Ajantasainen ja mahdollistava maakuntakaavoitus ja liikennejärjestelmäsuunnittelu

Hämeen liitto valmistelee kokonaismaakuntakaavaa, jolla uudistetaan nykyiset kokonais- ja vaihemaakuntakaavat. Tavoitteena on, että maakuntakaava muodostaa laajasti hyväksytyn, ohjaavan ja edistävän pohjan maakunnan alue- ja yhdyskuntarakenteen kestävälle kehittymiselle sekä elinkeinojen ja maakunnan vetovoiman vahvistamiselle.

Hämeen liiton tehtävänä on myös edistää liikennejärjestelmän palvelutasoa ja siten vahvistaa alueen saavutettavuutta ja elinvoimaisuutta.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu jatkuu

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu jatkuu Hämeen liiton hallinnoimana 30.6.2018 saakka, jonka jälkeen valmistelu siirtyy perustettavan maakunnan vastuulle, kun maakunnan väliaikaishallinto käynnistyy. Hämeen liitto tarjoaa kuitenkin jatkossakin valmistelun tukipalveluita. Oma Häme –nimellä toimiva maakuntavalmistelu siirtyy omiin toimitiloihin tammi-helmikuussa 2018. Valmistelun rahoitusvastuu on pääosin valtiolla.

Uuden Kanta-Hämeen maakunnan strategia, konsernirakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä sekä palveluiden ja tehtävien sisältö valmistellaan vuoden 2018 aikana tulevan maakuntavaltuuston päätettäväksi.

Hämeen kesäyliopiston tunnettuutta lisätään

Maakuntahallitus korosti, että kesäyliopiston asiantuntemusta ja verkostoja tulee hyödyntää vahvemmin liiton toiminnassa ja maakunnan kehittämisessä. Kesäyliopiston koulutustoiminnan tunnettuutta ja koulutustarjontaa vahvistetaan maakunnassa ja yhteistyötä muiden yliopistojen kanssa syvennetään.

Kesäyliopisto myös valmistautuu maakuntauudistukseen selvittämällä ylläpitäjämalleja ja varmistaa kesäyliopistotoiminnan jatkumisen muutoksessa.

Lisätietoja:
yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, p. 050 327 2837
suunnittelujohtaja Heikki Pusa, p. 0500 483 642
kehittämisjohtaja Osmo Väistö, p. 050 502 1132
rehtori Tarja Hovila, p. 040 5567513
muutosjohtaja Matti Lipsanen, maakuntauudistus p. 050 506 0697
muutosjohtaja Jukka Lindberg, sote-uudistus p. 040 595 0631

Kokousasiakirjat

Hämeen maakuntahallituksen seuraavat kokoukset 12.2. ja 5.3.2018.