Maakuntakaava 2040, tausta-aineistot ja selvitykset

Kanta-Hämeen rakennetarkastelu (2016)
Kanta-Hämeen vetovoimatekijät (2016)
Hämeen liiton väestösuunnite 2016 - 2040
Asuntorakentamisen tarve Kanta-Hämeessä 2016 - 2040

Kaupan palveluverkkoselvitys (2016)
Kaupan palveluverkkoselvityksen karttaliite (2016)
Kaupan palveluverkkoselvityksen päivitys MRL:n muutosten vaikutuksista (2016)
Kanta-Hämeen ampumaratojen kehittämissuunnitelma (2016)

Kanta-Hämeen maakunnallinen ekologisten verkostojen selvitys (2016)
Kanta-Hämeen maakunnallinen maisemaselvitys (2016)
Kanta-Hämeen maatalouden kannalta hyvät ja yhtenäiset peltoalueet (17 Mt) (2016)

Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet (2011)
- Hämeen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (2016)
- Esitys valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi Kanta-Hämeessä
Loimijokilaakson viljelymaisemat (2016)
- Opas arvokkaan maisema-alueen maankäytön suunnitteluun
Vanajaveden laakso ja Aulanko (2016)
- Opas arvokkaan maisema-alueen maankäytön suunnitteluun
Soidensuojelun täydennysohjelma (2015)
- Soidensuojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi
Hämeenlinnan ja Hattulan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma


Humppilan logistiikka- ja liikennepalvelujen alue (2015)
- Selvitys Humppilan logistiikka-alueen kehittämismahdollisuuksista
Forssan rautatieyhteys (2016)
- Esiselvitys Forssan rautatieyhteyksien kehittämisestä vaiheittain
VT3 Kanta-Hämeen alueen kehittämislinjausten esiselvitys
- Tien kehittämistarpeiden ja niiden taustalla olevien muutosten arviointia
Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakson palvelutasoselvitys (2017)
- 10- tien liikenteen koostumuksen sekä väylän roolin ja kehittämisen tarkastelua palvelutasonäkökulmasta
Maanteiden 130 ja 292 liikenneselvitys (2017)
- Maankäytön kasvu ja nykyisen tieverkon toimenpidetarpeet Hämeenlinnan ja Janakkalan alueella
Valtatien 10/12 ja kantatien 54 roolit liikennejärjestelmässä (2014) 
- Palvelutasolähtöinen vertailu teiden toiminnallisesta asemasta.
Merven elinkeinoalueen yhteydet (2016)
- Selvitys vaihtoehtoisista liikennejärjestelyistä
Raskaan liikenteen taukopaikat Uudenmaan ELY- keskuksen alueella (2015)
- Kysynnän ja tarjonnan analyysi sekä mahdollisia yhteistoimintamalleja.
Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma (2016)
- Yhteenveto vaiheista I ja II