Maakuntakaava 2040

Päivitetty 21. lokakuuta 2021

Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 on kokonaismaakuntakaava, mikä tarkoittaa, että kaava kattaa alueellisesti koko maakuntamme. Maakuntavaltuustomme hyväksyi kaavaehdotuksen yksimielisesti 27.5.2019.

Maakuntakaava 2040 on 12.9.2019 kuulutettu tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain pykälän 201 § mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman. Voimaan tultuaan Maakuntakaava 2040 on kumonnut kaikki aiemmat maakuntakaavamme, joita ovat vuonna 2006 vahvistettu kokonaismaakuntakaava sekä ensimmäinen ja toinen vaihemaakuntakaava.

Maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden mukaan maakuntavaltuuston päätös ei ollut valituksissa esitellyillä perusteilla lainvastainen, ja hylkäsi kaikki valitukset. Hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus puolestaan on päätöksellään (H3263/2021, 24.9.2021) hylännyt kaikki valituslupa-anomukset eikä se anna ratkaisua valituksiin.

Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 saa näin ollen lainvoiman. Kuulutus on julkaistu 21.10 2021.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maankäyttö- ja rakennuslain pykälään 63 § perustuva maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli lyhyesti OAS, sisältää maakuntakaavan etenemisen vaiheet ja aikataulun, selvityksen eri tahojen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista sekä arviointimenettelystä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jatkuvasti päivittyvä asiakirja, eli sitä täydennetään kaavan valmistelun edetessä. Maakuntakaavan 2040 OAS oli nähtävillä 7.1. – 19.2.2016.

Tutustu tästä maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (pdf).
Tutustu tästä maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatuihin lausuntoihin (pdf).

Maakuntakaavan 2040 aineisto

Tutustu tästä maakuntakaava 2040 karttaan (pdf).
Tutustu tästä maakuntakaava 2040 kaavaselostukseen (pdf).
Tutustu tästä maakuntakaavakarttaan yhtenäisessä tietomallissa Paikkatietoikkunassa.
Tutustu tästä maakuntakaavakartan WMS-rajapintaan yhtenäisessä tietomallissa.

Maakuntakaavan selostuksen oikeusvaikutteiset liitteet

Tutustu tästä pienten luonnonsuojelualueiden ja luontotyyppialueiden karttaan (pdf).
Tutustu tästä pienten luonnonsuojelualueiden ja luontotyyppialueiden luetteloon (pdf).
Tutustu tästä maakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön ja kohdemerkintöjen karttaan (pdf).
Tutustu tästä maakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön ja kohdemerkintöjen luetteloon (pdf).

Maakuntakaavan selostuksen muut liitteet

Tutustu tästä maakuntakaavan 2040 alueluetteloihin (pdf).
Tutustu tästä maakuntakaava 2040 merkintöjen Natura-vaikutusten arviointiin (pdf).

Teemakarttoja ja tausta-aineistoja

Tutustu tästä Natura-alueisiin kartalla (pdf).
Tutustu tästä Natura-alueluetteloon (pdf).
Tutustu tästä maakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön ja alueiden karttaan (pdf).
Tutustu tästä maakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön ja alueiden luetteloon (pdf).
Tutustu tästä historiallisten kylätonttien karttaan (pdf).
Tutustu tästä historiallisen kylätonttien luetteloon (pdf).
Tutustu tästä kuvastoon muinaisjäännösrekisteriin kuulumattomien, rakentamattomien ja osittain rakennettujen kylätonttien sijoittumisesta kaavakartalla (pdf).
Tutustu tästä maisema-alueiden karttaan (pdf).
Tutustu tästä maisema-alueiden luetteloon (pdf).
Tutustu tästä karttaan Kanta-Hämeen pyöräliikenteen tavoiteverkosta (pdf).
Tutustu tästä karttaan lintualueista, IBA, FINIBA ja MAALI (pdf).
Tutustu tästä karttaan kiinteistä muinaisjäännöksistä (pdf).
Tutustu tästä luetteloon kiinteistä muinaisjäännöksistä (pdf).
Tutustu tästä karttaan ja luetteloon erityislainsäädännöllä suojelluista rakennuksista (pdf).
Tutustu tästä karttaan valtakunnallisesti merkittävästä rakennetusta kulttuuriympäristöstä RKY (pdf).
Tutustu tästä luetteloon valtakunnallisesti merkittävästä rakennetusta kulttuuriympäristöstä RKY (pdf).
Tutustu tästä karttaan kiviainesten otosta ja arvokkaista geologisista muodostumista (pdf).
Tutustu tästä Kanta-Hämeen maakuntakaavojen vaikutus metsätalouteen -tarinakarttaan.