Brysselin uutisia 1/2021

Päivitetty 21. toukokuuta 2021

Häme EU Officen uutiskirje

Luettavanasi on uusi Brysselin uutiskirjeemme, joka on EU-asioiden seuraamisen ja ennakoinnin työkalu. Lähetämme kirjeen noin viiden viikon välein ja se sisältää Kanta-Hämeen kehittämisen ja elinvoimaisuuden vahvistamisen kannalta kiinnostavia Euroopan unioniin liittyviä aiheita ja uutisia.

Liity Uutisia Brysselistä -kirjeemme vastaanottajalistalle tästä linkistä ja pysy ajan tasalla EU-asioista!

Hyvää lukukokemusta ja kesän odotusta!

Krista Taipale, hankejohtaja, Hämeen liitto
Häme Goes Global -hanke ja Häme EU Office (Bryssel)
, p. +32 49 812 6000

Häme EU Office on perustettu Brysseliin

Hämeen liitto on perustanut EU-toimiston Brysseliin.  Toimiston perustaminen on osa Häme Goes Global-kansainvälistymishanketta.

Häme EU Officen on asiakaslähtöinen Kanta-Hämeen kansainvälisyyden edistäjä ja mahdollistaja, joka kykenee vastaamaan monipuolisesti maakunnan toimijoiden erilaisiin Euroopan unioniin ja eurooppalaiseen yhteistyöhön liittyviin tarpeisiin. Häme EU Officen puoleen voi kääntyä niin pienissä kuin suuremmissakin EU-kysymyksissä. Yhteydenotto on helppoa ja vaivatonta – Häme EU Office on vain sähköpostin päässä!

Häme EU Officen avulla vahvistetaan maakunnan EU-edunvalvontaa, kansainvälistä tunnettuutta sekä suoran EU-rahoituksen 2021-2027 määrän kasvattamista. Häme EU Office antaa asiantuntija-apua myös kansainvälisten verkosto- ja yhteistyökumppanuuksien vahvistamisessa ja EU-hankerahoituksen hakemisessa.  Häme EU Office mahdollistaa kantahämäläisille toimijoille lisäksi työ-, vierailu-, ja kokoustilan Brysselissä.

Häme EU Officella on keskeinen sijainti Brysselin EU-korttelissa, ”Kaupunkien, kuntien ja maakuntien”- talossa, jossa on edustettuina myös lukuisia muita eurooppalaisia maakuntia, alueita, kuntia ja kaupunkeja sekä niiden EU-tason järjestöjä.  Häme EU Officen sijoittuminen osaksi tällaista kansainvälistä yhteisöä tuo vahvuutta, vipuvoimaa ja lisäarvoa Kanta-Hämeen kansainvälistymiseen. 

Lisätietoja ja yhteydenotot Häme EU Officeen liittyen:

Tervetuloa osallistumaan – Hämeen liiton EU-rahoitusinfo kantahämäläisille toimijoille perjantaina 4.6.2021 klo 9.00-16.15

Euroopan unionin uusi rahoituskausi ja uudet kansainväliset rahoitusohjelmat 2021-2027 alkavat. Myös kantahämäläiset toimijat voivat hyötyä monilla ei tavoin kansainvälisistä EU-rahoituksista omassa kehittämis- ja hanketoiminnassaan. 

Lämpimästi tervetuloa Teams-seminaariimme kuulemaan ja keskustelemaan siitä, mitä uusi Euroopan unionin rahoitusohjelmakausi pitää sisällään ja minkälaisille hankkeille ja kehittämistoiminnalle on haettavissa rahoitusta EU:n kansainvälisistä rahoitusohjelmista. Tilaisuudessa annetaan myös vinkkejä ja apua siitä, miten voi valmistautua ja tarttua uuden EU-rahoitusohjelmakauden moniin mahdollisuuksiin.

Tilaisuus on avoin kaikille Kanta-Hämeen kehittämishankkeita toteuttaville organisaatioille.

Lisätiedot ja ohjelma (pdf) ja ilmoittautuminen (Webropol)

EU:n teollisuusstrategia on päivitetty ottamaan huomioon koronapandemian

Euroopan komissio on päivittänyt EU:n vuoden 2020 teollisuusstrategian,  jotta voidaan varmistaa, että EU:n teollisuutta koskevissa tavoitteissa ja käytännön toimenpiteissä otetaan kaikilta osin huomioon uudet olosuhteet koronakriisin jälkeen. Lisäksi päivitetyn strategian tavoitteena on vahvistaa EU:n teollisuutta, kun siirrytään kestävämpään, digitaalisempaan, selviytymiskykyisempään ja maailmanlaajuisesti kilpailukykyisempään talouteen.

EU:n teollisuusstrategia julkistettiin maaliskuussa 2020 – vain yksi päivää ennen kuin WHO julisti koronaepidemian pandemiaksi. Nyt päivitetyssä strategiassa vahvistetaan tuolloin esitetyt painopisteet, mutta otetaan samalla huomioon kriisistä saadut kokemukset, jotta voidaan vauhdittaa elpymistä ja vahvistaa EU:n avointa strategista riippumattomuutta.

Strategiassa esitetään uusia toimenpiteitä, joilla vahvistetaan sisämarkkinoiden selviytymiskykyä erityisesti kriisiaikoina. Siinä otetaan huomioon tarve saada parempi käsitys riippuvuuksistamme keskeisillä strategisilla aloilla ja tarjotaan tähän liittyvää välineistöä. Lisäksi siinä esitetään uusia toimenpiteitä vihreän ja digitaalisen siirtymän vauhdittamiseksi.

Päivitetyn strategian keskiössä on pk-yrityksiä koskeva ulottuvuus. Pk- ja startup-yrityksille tarjotaan räätälöityä rahoitustukea ja toimia, jotka helpottavat valmistautumista vihreään ja digitaaliseen siirtymään.

Lisäksi päivitetyllä strategialla vastataan tarpeisiin yksilöidä EU:n talouden kilpailukyvyn keskeiset indikaattorit ja seurata niitä: sisämarkkinoiden yhdentyminen, tuottavuuden kasvu, kansainvälinen kilpailukyky, julkiset ja yksityiset investoinnit sekä tutkimus- ja kehitysinvestoinnit.

Komissio on tänään hyväksynyt myös ehdotuksen asetukseksi, joka koskee sisämarkkinoita vääristäviä ulkomaisia valtiontukia. Se on keskeinen tekijä EU:n teollisuusstrategian toteuttamisessa, koska sillä varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset ja edistetään oikeudenmukaisia ja kilpailukykyisiä sisämarkkinoita. Lisätietoa Euroopan komission tiedotteessa.

Eurooppalaisesta ilmastolaista saavutettiin alustava sopu

EU:n jäsenmaita edustava neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat päässeet alustavaan sopuun eurooppalaisesta ilmastolaista. Euroopan unionin ilmastolaki sisällyttää Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (EU Green Deal) ilmastopoliittiset tavoitteet osaksi EU-lainsäädäntöä.

Saavutetulla päätöksellä on mahdollista vahvistaa ja edistää sellaisia eurooppalaisia ilmastotoimenpiteitä, joissa korostuu myös tieteen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan merkitys. Sopuun kirjatut tavoitteet ovat ilmastoneutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen merkittävästi,  vähintään 55 prosentilla vuoden 1990 tasoihin verrattuna. Seuraavaksi Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden neuvoston on vielä virallisesti ja lopullisesti hyväksyttävä tämä sopuratkaisu.  Lue lisää Euroopan komission tiedotteesta.

Osallistu Euroopan tulevaisuuden rakentamiseen – myös EU:n tulevaisuuskonferenssin digitaalinen yhteistyöalusta on julkaistu

Euroopan tulevaisuuden kehittämiseksi on aloitettu ns. Euroopan tulevaisuuskonferenssi. Tähän kehittämistyöhön kutsutaan mukaan koko Eurooppa ja laajat sidosryhmät.  Myös Suomessa tullaan järjestämään useita erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia asiaan liittyen. Tulevaisuuskonferenssi antaa tärkeän mahdollisuuden vaikuttaa EU:n tulevaisuuden kehittämiseen.

Nyt avatulla digitaalisella alustalla on mahdollista muun muassa esittää mielipiteitään lukuisiin eri aiheisiin liittyen, keskustella, osallistua tapahtumiin sekä seurata kansalaispaneeleja. EU:n tulevaisuuteen liittyvän keskustelun lisäksi digialusta tekee mahdolliseksi tapahtumien järjestämisen. Euroopan tulevaisuuskonferenssin johtopäätökset sekä suositukset Euroopan tulevaisuudesta esitetään kevääseen 2022 mennessä. Ota vaikutusvaltasi käyttöön ja osallistu Euroopan rakentamiseen täällä!

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma: Komissio pyrkii ilman, veden ja maaperän saasteettomuuteen

Komissio on hyväksynyt ilman, veden ja maaperän saasteettomuutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman. Saasteettomuus on Euroopan vihreän kehityksen ohjelman keskeinen tavoite.

Toimintasuunnitelmassa esitetään visio, jonka mukaan saastuminen on vuonna 2050 vähennetty niin alhaiselle tasolle, ettei se enää ole haitallinen ihmisten terveydelle ja luonnon ekosysteemeille. Suunnitelmassa esitellään myös eri vaiheet tähän päämäärään pääsemiseksi. Toimintasuunnitelma nivoo yhteen kaikki ne EU-politiikan alat, joiden avulla voidaan torjua ja ehkäistä saastumista. Painopiste on vahvasti myös digitaalisten ratkaisujen käytössä.

Euroopan vihreän kehityksen toimintasuunnitelmassa asetetaan vuoteen 2030 ulottuvat keskeiset ja tärkeimmät tavoitteet saastumisen vähentämiseksi. Tavoitteena on esimerkiksi parantaa ilmanlaatua ilman pilaantumisen aiheuttamien ennenaikaisten kuolemien vähentämiseksi 55 prosentilla sekä parantaa merkittävästi maaperän laatua vähentämällä ravinnehävikkiä ja kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä 50 prosentilla.

Toimintasuunnitelma sisältää useita lippulaivahankkeita ja konkreettisia toimia, joiden avulla edistetään saasteettomuutta. Lisätietoa Euroopan komission tiedotteessa.

EU pyrkii rakentamaan luottamusta tekoälyratkaisuihin

Tekoäly on yksi merkittävimmistä  ja laajasti vaikuttavista teknologisista innovaatioista.  Euroopan komissio on tästä syystä julkistanut suuresti odotetun tekoälypaketin. EU:n digitalisaatiopolitiikka painottaa  vahvasti ihmiskeskeistä toimintatapaa. Tekoälypaketin osana komissio esittää  myös maailman ensimmäistä tekoälyä koskevaa konkreettista  lainsäädäntöä (ENG). Komission tavoite on taata ihmisille ja yrityksille lainsäädännön kautta turvallisuutta ja vahvistaa perusoikeuksia. Ja samalla hyödyntää tekoälyn tuomat mahdollisuudet monilla eri toimialoilla.

Europan unionin lähestymistapa tekoälyn käytön sääntelyyn perustuu riskien arviointiin. Komissio on esittämässä tekoälyratkaisulle neliportaista luokittelua niiden käyttöön liittyvien riskien perusteella. Asteikko ulottuisi ei-hyväksyttävistä riskeistä minimaalisen riskin omaaviin sovellutuksiin. Korkeimman riskiluokituksen sovellutukset kielletään, kun taas minimaalisen riskin sovellutuksien käyttöön ei puututa asetuksella.

Komission tekoälypaketti sai välittömästi aikaan paljon kiinnostusta ja keskustelua eri intressiryhmissä. Monet eturyhmät ovat jo ilmoittaneet alustavan kantansa esitykseen. Lainsäädäntöprosessin yhteydessä ja sen edetessä tullaan varmasti näkemään ja  kuulemaan paljon erilaisia näkemyksiä ja kannanottoja, joita pyritään asian edetessä yhteensovittamaan.

Strateginen ennakointiraportti: Euroopan biotalous 2050 – neljä ennakoivaa skenaariota

EU:n biotalousstrategian tavoitteena on kehittää Eurooppaan kestävä kiertobiotalous ja vahvistaa talouden, yhteiskunnan ja ympäristön välistä yhteyttä. Euroopan komission vuoden 2020 strategisessa ennakointiraportissa tuodaan esiin kestävän biotalouden mahdollisuudet muuttaa Euroopan maatalous- ja teollisuuspohja ja luoda uusia työpaikkoja samalla kun parannetaan luonnonvaroja ja vahvistetaan ekosysteemejä. Komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto sekä Yhteinen tutkimuskeskus ovat pyytäneet tutkimusasiantuntijoita esittämään ennakoivia biotalouden alaa koskevia tulevaisuuden skenaarioita. He esittävät neljä erilaista ja kiinnostavaa skenaariota siitä, millaisia maailma, Eurooppa ja biotalous ovat vuonna 2050. Lisätietoa Euroopan komission tiedotteessa (ENG).

EU:lle globaalimpi lähestymistapa tutkimus- ja innovaatioyhteistyöhön – Afrikan kanssa tehtävälle yhteistyölle oma aloite

Euroopan komissio on antanut tiedonannon tutkimusta ja innovointia koskevasta globaalista lähestymistavasta, jonka tarkoitus on olla Euroopan strategia muuttuvassa maailmassa tehtävää kansainvälistä yhteistyötä varten. Strategian avulla EU tavoittelee johtavaa asemaa kansainvälisten tutkimus- ja innovointikumppanuuksien tukijana. Se pyrkii myös tarjoamaan innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla yhteiskunnista voidaan tehdä ympäristöystävällisiä, digitaalisia ja hyvinvoivia.

Nyt ehdotettu uusi strategia perustuu kahteen päätavoitteeseen. Ensiksi sillä pyritään sääntöihin ja arvoihin perustuvaan tutkimus- ja innovointiympäristöön, joka on oletusarvoisesti mahdollisimman avoin. Näin pyritään auttamaan tutkijoita ja innovoijia kaikkialla maailmassa tekemään yhteistyötä monenvälisissä kumppanuuksissa ja löytämään ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin.

Toiseksi strategialla pyritään varmistamaan vastavuoroisuus ja tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisessä tutkimus- ja innovaatioyhteistyössä. EU:n koronakriisin johdosta toteuttamat globaalit toimenpiteet, joihin kuuluvat myös monenvälisten foorumien ja Horisontti 2020 -hankkeiden kautta toteutetut hankkeet, ovat osoittaneet, että yhdistämällä voimat, tieto ja osaaminen voidaan maksimoida tieteellisen tiedon saatavuus ja pääsy kansainvälisiin arvoketjuihin.

Käytännön tasolla EU aikoo esimerkiksi tukea tutkijoita ja tutkijajärjestöjä vauhdittaakseen kestävää ja osallistavaa kehitystä alhaisen tulotason ja keskitulotason maissa. Se aikoo muun muassa toteuttaa osana Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaa Afrikkaa koskevan oman aloitteen, jolla vahvistetaan Afrikan maiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

Horisontti Eurooppa, joka on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vuosille 2021–2027, on keskeinen väline strategian toteuttamisessa. Lisätietoa Euroopan komission tiedotteessa.

Kiinnostavia EU-tapahtumia

Euroopan merkittävin ympäristöalan tapahtuma, Vihreä viikko, 31.5.- 4.6.2021

Euroopan vuosittainen vihreä viikko (EU Green Week) avataan 31. toukokuuta Euroopan ympäristöpääkaupungista, Lahdesta!  Euroopan komission ympäristöpääosaston järjestämä tapahtuma kokoaa yhteen ympäristöalan asiantuntijat, tutkijat, päättäjät ja opiskelijat. Tapahtuma on merkittävin vuosittainen ympäristöalan tapahtuma Euroopan unionissa.

Tämän vuoden pääaiheena on nollapäästötavoite “Tavoitteena saasteettomuus – terveemmät ihmiset, terveempi ympäristö”. Tapahtumassa tarkastellaan myös muita Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (EU Green Deal) olennaisia aloitteita, kuten ilmasto-, energia-, ja liikkuvuuspolitiikkaan liittyviä asioita. Lisätiedot ja rekisteröityminen Lahden isännöimään avajaistapahtumaan sekä muihin Vihreän viikon tilaisuuksiin: https://www.eugreenweek.eu/fi/virtual-conference

EU:n raideliikenteen teemavuosi 2021

Vuosi 2021 on raideliikenteen EU:n teemavuosi. Teemavuoden aikana järjestetään lukuisia kiinnostavia tapahtumia eripuolilla Eurooppaa. Teemavuoteen voi myös osallistua järjestämällä oman tapahtuman: https://europa.eu/year-of-rail/index_fi

EU:n tutkimus- ja innovaatiopäivät 2021 (webinaari) 23-24.6.2021

EU:n suurin tutkimus- ja innovaatiotapahtuma järjestetään tänä vuonna online-ympäristössä. Kannattaa osallistua tilaisuuteen ja saada tietoa, minkälaisia hankerahoitus- ja kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi EU:n Horisontti Eurooppa-ohjelma 2021-2027 tarjoaa. Lisätietoja tästä linkistä (ENG).