Vihreän kasvun Häme

Päivitetty 23. helmikuuta 2021

Aloitimme uuden maakuntaohjelman, Vihreän kasvun Häme 2022-2025, valmistelun maakuntahallituksen päätöksellä elokuussa 2020. Syksyllä työn painopiste oli koronakriisin tilannekuvan ja selviytymissuunnitelman sekä elvytysrahoituksen käytön valmistelussa.

Maakuntaohjelma on alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain mukainen määräaikainen ohjelma-asiakirja, joka laaditaan valtuustokausittain. Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyy nyt laadittavan maakuntaohjelman vuoden 2021 viimeisessä kokouksessa, jolloin maakunnalla on 2022 alkaen voimassa oleva maakuntaohjelma.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on ohjeistanut maakuntien liittoja maakuntaohjelman 2022-2025 laadinnassa. Tässä osallistavassa prosessissa valmisteltava maakuntaohjelma sisältää Kanta-Hämeen mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet ja kuvauksen keskeisistä toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi.

Maakuntaohjelmien valmistelun yhteydessä meitä on pyydetty päivittämään myös älykkään erikoistumisen strategiansa EU:n ohjelmakautta 2021–2027 varten. Päivitetty strategia liitetään osaksi maakuntaohjelman kokonaisuutta.

Maakuntaohjelma valmistellaan laajassa yhteistyössä

Valmistelemme Kanta-Hämeen maakuntaohjelman yhteistyössä kuntien, valtion viranomaisten ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa. Laadimme maakuntaohjelman siten, että sen vaikuttavuus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) ja tarvittavin osin aluehallintovirastojen strategisiin ohjausasiakirjoihin nähden varmistetaan.

Huomioimme maakuntaohjelmassa hallituksen keväällä 2020 antaman päätöksen aluekehittämisen painopisteistä ja toteuttamisesta maakunnassa. Aluekehittämisen painopisteitä kaudelle 2020–2023 ovat:

  1. Ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
  2. Kestävä yhdyskuntakehitys ja toimivat yhteydet
  3. Uudistuva elinkeinoelämä ja TKI-toiminnan vauhdittaminen
  4. Osaaminen ja sivistys aluekehityksen voimavarana
  5. Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen sekä eriarvoistumisen ehkäisy

Koronapandemialla on merkittäviä vaikutuksia aluetalouteen. Korjaavia toimenpiteitä on käynnistetty, mutta pidemmän aikavälin tavoitteet ja jälleenrakennustoimet tulee huomioida maakuntaohjelmassa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan Kanta-Hämeen maakuntaohjelman 2022-2025 laatimisen osallistumis- ja arviointimenettelyt sekä ohjelman vaikutusten arviointiprosessi. Se antaa tietoa työn vaiheista ja aikataulusta sekä vaikutusmahdollisuuksista. Asiakirja toimii maakuntaohjelman työsuunnitelmana, jota täydennämme prosessin aikana.