AKKE-rahoitus

Päivitetty 2. marraskuuta 2022

Hämeen liitolla on käytettävissä kehittämishankkeiden rahoittamiseen tarkoitettua kansallista Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahaa. Rahojen jakoa säätelevät lait alueiden kehittämisestä ja Euroopan alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta.

1.9.2021 voimaan astuneet lait:

AKKE-määrärahaa kohdennetaan Kanta-Hämeen hankkeille seuraavin valintakriteerein ja -ehdoin:

AKKE-rahoituksella tuetaan hankkeita, jotka edistävät Kestävän kasvun Häme 2022-2025 -maakuntaohjelman ja sen sisältämän älykkään erikoistumisen strategian tavoitteita sekä Suomen hallituksen aluekehittämispäätöstä.

Voimme käyttää määrärahaa esimerkiksi kehittämishankkeisiin, jotka

  • tukevat alueemme vahvuuksia ja erikoistumista,
  • edistävät elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä;
  • edistävät osaamista ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista,

sekä selvitys- ja kehittämishankkeisiin, jotka

  • edellyttävät nopeaa reagointia;
  • vahvistavat kasvua ja kansainvälistymistä ja
  • joihin muiden viranomaisten rahoitusvälineet eivät sovi.

Hakemuksen tulee kohdentua yhteen seuraavista AKKE-määrärahoista:

  1. Kestävän kasvun Häme 2022-2025 -maakuntaohjelman toimeenpanoa ja Suomen hallituksen aluekehittämispäätöstä edistäviin kohteisiin (ns. maakuntien omaehtoisen kehittämisen määräraha), 543 000 euroa.
  2. Valtion ja Kanta-Hämeen aluekehittämiskeskustelun yhteistyöasiakirjassa sovittujen teemojen kehittämiseen (ns. sopimuksellisuuden edistämiseen tarkoitettu määräraha), 815 000 euroa, josta Osaavan työvoiman saatavuus ja alueellinen liikkuvuus -hankkeisiin 300 000 euroa ja Kestävän kasvun TKI -hankkeisiin 515 000 euroa). Hankkeiden tulee päättyä 31.12.2024 mennessä.
  3. Innovatiivisiin ja kokeileviin toimiin, joilla edistetään alueiden muutosjoustavuutta muuttuvassa toimintaympäristössä, jota ovat viime aikoina haastaneet kansainväliset kriisit. Lisäksi määrärahaa voidaan käyttää rakennemuutosten ennakointiin ja tukemiseen, kestävään elinkeinojen uudistamiseen sekä alueiden älykkääseen sopeutumiseen (ns. alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin tarkoitettu määräraha), 386 059 euroa.
  4. Kansainvälisten hankkeiden valmisteluun KV-valmistelutuki, noin 80 000 euroa, maksimituki 20 000 euroa/hanke.

Kanta-Hämeen jatkuva AKKE-rahoitushaku

AKKE-rahoitusta voi hakea Hämeen liitolta jatkuvasti. Hakijan tulee aina ottaa yhteyttä Hämeen liittoon tarkempien hakutietojen ja ohjeiden saamiseksi ennen hakemuksen jättämistä. AKKE-rahoitusta voidaan myöntää niin kauan kuin määrärahaa riittää. Hakemukset otetaan käsittelyyn säännöllisin väliajoin. Alla listattuihin päivämääriin mennessä tulleet hakemukset arvioidaan aina kunkin hakujakson päätyttyä.

Vuoden 2022 hakujaksot päättyvät seuraavasti: 9.5., 31.8. ja 31.10.2022.

Vuoden 2023 hakujaksot päättyvät seuraavasti: 31.1., 30,4., 31.8. ja 31.10.2023.

Tuensaajina voi olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten esimerkiksi kunnat, korkeakoulut, oppilaitokset, seudulliset kehittämisyhtiöt, järjestöt, säätiöt, urheiluseurat ja erilaiset hyvinvointiorganisaatiot. Maakunnan liitto ei voi myöntää rahoitusta yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen. Tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Hakemus tulee lähetettää Hämeen liiton kirjaamoon hameenliitto(at)hame.fi.

Kaikki 31.8.2021 mennessä saapuneet hakemukset on käsitelty vanhan lainsäädännön pohjalta.

Rahoitushakulomakkeet ja -ohjeet voit ladata alla olevista linkeistä:

AKKE-rahoitushakulomake (pdf)

De minimis-hakemuksen, liite (word)

De minimis-päätös, liite (word)

Hakijan de minimis tuki-ilmoitus (word)

Hankkeeseen osallistuvan yrityksen de minimis tuki-ilmoitus (word)

Tehtäväkuvaus (excel)

Yhteishankkeen taustalomake (pdf)

Maksatuksen hakeminen

Maksatusta haetaan alla olevilla Hämeen liiton hakulomakkeilla. Hakemus liitteineen tulee toimittaa allekirjoitettuna Hämeen liiton kirjaamon sähköpostiosoitteeseen hameenliitto(at)hame.fi.

Maksatuslomakkeet voit ladata alla olevista linkeistä.

Maksatushakemus (Excel-lomake)

Pääkirjan avain (Excel-lomake)

Kustannusseuranta (Excel-lomake)

Loppuarviointi (Word-lomake)

Lisätietoa:

Marko Mälly, maakunnan kehittämispäällikkö
+358 50 575 2193

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa