AKKE-rahoitetut hankkeet 2022

Päivitetty 28. huhtikuuta 2022

Hämeen liiton vuonna 2022 rahoittamat Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -hankkeet:

Älykäs Liikenne – ÄiLi

HakijaHämeen ammattikorkakoulu Oy
Myönnetty rahoitus65 474
Kustannusarvio93 535
Toteutusaika1.4.2022–30.10.2023

Hankekuvaus

Liikkuminen ja liikenne elävät suurta murrosvaihetta, ja sen yhtenä kiihdyttäjänä on
ilmastonmuutoksen ehkäisy muun muassa liikenteen haittavaikutusten
vähentämisellä ja digitaalisten teknologioiden sekä älykkyyden yleistymisellä
ajoneuvoissa ja liikkumista tukevissa rakenteissa. Älyliikenteellä tarkoitetaan
liikenteen tehostamista ja sen ongelmien ratkaisemista tai ehkäisyä teknologian
keinoin. Tieto- ja viestintäteknologian nopeana jatkunut kehitys mahdollistaa
älyliikenteen ratkaisujen ja palvelujen kehittämisen liikenteen ongelmien
ratkaisuun. Uusien liikenteen palveluiden myötä kehittyvät myös uudet palveluita
tuottavat ekosysteemit, joissa on toimijoita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Tämä
luo mahdollisuuden Kanta-Hämeelle uusien innovatiivisten palveluiden
kehittämiseen, mikä mahdollistaa työllisyyden ja hyvinvoinnin kasvun Kanta-
Hämeessä.


Hankkeessa paneudutaan älyliikenteen tuomiin mahdollisuuksiin MORE-alueen
älykkään liikkumisen sekä vähähiilisyyden kehittämisen näkökulmasta. HAMK
selvittää tutkimusverkostoaan hyödyntäen minkälaisia älyliikenteen palveluita tulisi
yritysten näkökulmasta kehittää MORE-alueelle. Samalla pohditaan, minkälaisia
infrastruktuurivaatimuksia tulee älyliikenteen kehittymisen myötä ottaa huomioon,
minkälaisia seikkoja liittyy energiataloudelliselta kantilta älyliikennesiirrokseen sekä
mitä lainsäädännöllisiä seikkoja tulee ottaa huomioon älyliikennesiirroksessa.
Hankkeessa toteutetaan selvitys vähähiilisen yritysalueen mahdollistavista
ratkaisuista huomioiden MORE-alueen jatkokehittäminen.

Kv-hankevalmistelu EU/INTERREG Baltic Sea Region –ohjelmaan

HakijaHämeen ammattikorkakoulu Oy
Myönnetty rahoitus9 685
Kustannusarvio 13 836
Toteutusaika 1.3.2022–26.4.2022

Hankekuvaus

Valmisteluhankkeen päätavoitteena on luoda kansainvälinen yhteistyöverkosto, jonka kanssa laaditaan varsinainen kv-hankehakemus EU/INTERREG Baltic Sea Region -ohjelmaan. Rahoitushakemus jätetään 1. hakukierrokselle, joka umpeutuu 26.4.2022. Varsinaisen kv-hankkeen alustava nimi on ”Älykkäiden sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio Itämeren alueen ikäihmisten itsenäisen asumisen tueksi: ONE-STOP-CARE -integraatioalustan käyttöönotto”.

Varsinaisessa ONE-STOP-CARE -kv-hankkeessa, johon tämä valmisteluhanke tähtää, on kyse julkisten, älykkäiden sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteentoimivuuden kehittämisestä sekä reagointikyvyn ja saavutettavuuden parantamisesta ikäihmisten (60+) itsenäisen elämän tueksi Itämeren alueella. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan julkisen ja yksityisen sektorin integroituja älykkäitä sosiaali- ja terveyspalveluita yhdellä alustalla, sekä selvitetään ikäihmisten mahdollisuuksia käyttää niitä.

ONE-STOP-CARE -kv-hanke tulee yhdistämään kansainvälisen konsortion työpanoksen ja asiantuntemuksen kuudesta Itämeren alueen valtiosta (Viro, Suomi, Tanska, Liettua, Puola ja Ruotsi) ja yhdestä EU:n kumppanimaasta (Norja). Hankekonsortio perustuu pääosin OSIRIS Interreg BSR -hankkeessa saavutettuun erinomaiseen yhteistyökehykseen, jonka avainpartnereiden lisäksi haetaan uusia partnereita täydentämään tarvittavia osaamisalueita ja -sisältöjä. Tavoitteena on kattaa tasapuolisesti korkeakoulut (T&K), ikäihmisten palveluihin keskittyvät alueelliset hallinto-organisaatiot (kunnissa, kaupungeissa), yritykset ja yritystukiorganisaatiot kaikissa osallistujavaltiossa.

RE^3 Heat, Kanta-Häme, KV-valmistelutuki

Hakija Hämeen ammattikorkakoulu Oy
Myönnetty rahoitus 9 525
Kustannusarvio 13 607
Toteutusaika 16.3.2022–30.4.2022

Hankekuvaus

Valmisteluhankkeen päätavoitteena on laatia kv-hankehakemus Interreg Baltic Sea Region -ohjelmaan. Rahoitushakemus jätetään 1. hakukierrokselle, joka umpeutuu 26.4.2022.

Valmisteltavan hankkeen nimi on RE^3 Heat (REnewable, self-REliant and cost-beneficial REversal to decarbonised local heating) ja HAMK Tech toimii hankevalmistelussa sekä hankkeessa itsessään projektin johtajapartnerina (Lead Partner). Hankkeessa yhtenä tärkeänä pilottina etsitään kohdetta Kanta-Hämeen alueelta. Koko RE^3 Heat hankkeen rahoitus on noin 2,7 miljoonaa euroa.

Hankkeen aikana projektisuunnitelma valmistellaan ja viimeistellään hyvin tiiviissä yhteistyössä kansainvälisen hankekonsortion kanssa. RE^3 Heat -hankkeessa on kahdeksan partneria viidestä eri maasta (Suomi, Tanska, Ruotsi, Viro ja Liettua) ja partnerit ovat: HAMK, Green Net Finland (FI), Sykli (FI), Middelfart municipality (DK), Energikontor Sydost (SWE), Linnaeus University (SWE), Tartu Regional Energy Agency (EST) ja Lithuanian Energy Agency (LT).

RE^3 Heat -hankkeessa tavoitteena on pilotoida “lähilämpöratkaisuja”, jotka pohjautuvat uusiutuvaan, kestävään, omavaraiseen, huoltovarmaan sekä kustannustehokkaaseen lämmitysratkaisuun. Tällaisissa ratkaisuissa hyödynnetään lämpöpumppuja paikallisesti saatavilla olevilla lämmönlähteillä (maalämpö tai geolämpö) sekä eri lähteistä peräisin olevia hukkalämpöjä. Lämpöpumppuratkaisut mahdollistavat jäähdytysjärjestelmien lisäksi kysyntäjoustoratkaisut nostaen energiatehokkuutta sekä lämpö- että sähkömarkkinoilla. Tämä parantaa myös taloudellista kannattavuutta. Kestävän, uusiutuvan, omavaraisen ja kustannustehokkaan lämmityksen tarve kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille on tärkeämpää saavuttaa kuin koskaan ennen. Kaikki Itämeren alueen maat ovat asettaneet hiilineutraaliustavoitteensa lähivuosikymmeninä – tarkempi tavoitevuosi riippuu maasta. Ukrainan sodan sekä Venäjän energialähteistä irtautumisen vuoksi näyttää siltä, että energiajärjestelmien nopean muutoksen – energiavallankumouksen – on tapahduttava paljon suunniteltua aikaisemmin energiajärjestelmän toimitusvarmuuden saavuttamiseksi. Tämä projekti tukee Kanta-Hämeen Kestävän kasvun Häme 2022-2025 -maakuntaohjelman ydintä hakemalla rahoitusta hankkeeseen, jossa pilotoidaan kestäviä, uusiutuvia ja omavaraisia energiaratkaisuja sekä tuodaan oppeja muissa maissa toteutetuissa piloteissa.