Maakuntakaava 2040, ehdotusvaihe

Maakuntakaavan ehdotusvaiheen kuuleminen on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaksivaiheinen. Ensiksi pyydetään lausunnot viranomaisilta sekä muilta maakuntakaavan kannalta keskeisiltä tahoilta. Kanta-Hämeen maakuntakaavasta 2040 lausunnot pyydetiin keväällä 2018. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 24.4.2018. Maakuntahallitus hyväksyi lausunnoista annettavat vastineet kokouksessaan 27.8.2018.

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 14.1. - 17.2.2019.

Ehdotusvaiheen aineistot:

Maakuntakaavakartta

Kaavaselostus (sisältää merkinnät ja määräykset)

Oikeusvaikutteiset liitteet:
Pienet luonnonsuojelualueet sekä luontotyyppialueet, kartta ja luettelo
Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, kohdemerkinnät, kartta ja luettelo

Selostuksen liitteet:
Alueluettelot
Natura-arviointi.

Teemakarttoja ja tausta-aineistoja:
Natura-alueet kartalla. Natura-alueluettelo
Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, alueet, kartta ja luettelo
Historialliset kylätontit, kartta ja luettelo
Muinaisjäännösrekisteriin kuulumattomien rakentamattomien ja osittain rakennettujen kylätonttien sijoittuminen kaavakartalle, kuvasto
Maisema-alueet, kartta ja luettelo
Kanta-Hämeen pyöräliikenteen tavoiteverkko, kartta
Lintualueet, IBA, FINIBA ja MAALI, kartta
Kiinteät muinaisjäännökset, kartta ja luettelo
Erityislainsäädännöllä suojellut rakennukset, kartta ja luettelo
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö RKY, kartta ja luettelo
Kiviainesten otto ja arvokkaat geologiset muodostumet, kartta
 

Ehdotusvaiheen kartta ja selostus viranomaiskuulemista varten. Viranomaiskuuleminen suoritettiin keväällä 2018.

Maakuntakaavakartta (A0) viranomaiskuulemista varten
Kaavaselostus (sisältää merkinnät ja määräykset) viranomaiskuulemista varten