Maakunnan palveluksessa – asiantuntijuus intohimona.

Hämeen liiton
strategia 2025

Maakunnan palveluksessa kokoamme yhteen Hämeen liiton kansavaltaisen luottamushenkilöhallinnon ja virastossa työskentelevän henkilöstön.

Asiantuntijuus intohimona kertoo ajattelutavastamme ja työotteestamme. Sanoituksen ovat muotoilleet Hämeen maakuntahallitus kokouksessaan ja Hämeen liiton henkilöstö strategiatyöpajassaan.

Hämeen liiton perustehtävä

Hämeen liitto on kansanvaltaiseen päätöksentekoon tukeutuva Kanta-Hämeen maakunnan vaikuttava asiantuntija- ja kehittäjäorganisaatio.

Hämeen liiton perustehtävään on määritelty kolme elementtiä:

  • Lähtökohtana ja perustana kansanvaltainen päätöksenteko.
  • Maantieteellinen asemointi Kanta-Hämeeseen.
  • Vaikuttavuus, asiantuntemus ja kehittäminen.

Toimintaympäristöömme vaikuttavat muutosvoimat

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen ja muoto vaikuttavat ratkaisevasti Hämeen liiton toimintaympäristöön, jopa olemassa oloon.

Rinteen hallitusohjelman mukaan Suomeen tulee 18 maakuntaa, joiden tehtävänä on sote-palveluiden ja pelastustoimen järjestäminen, mutta ainakaan ensi vaiheessa ei muuta.

Todennäköisesti Hämeen liiton rinnalla on muutaman vuoden iso, maakunta-niminen organisaatio, jolla on suorilla vaaleilla valitut päättäjät. Hämeen liiton tehtävänä kuitenkin säilyy mm. maakuntastrategian ja –ohjelman laatiminen sekä maakunnan edunvalvonta ja yhteistyö.

Toimintaympäristöömme vaikuttavat muutosvoimat

Kiristyvä kuntatalous

Kuntien taloustilanne on tullut entistä vaikeammaksi koko maassa, myös Kanta-Hämeessä. Kuntayhtymänä tämä asettaa puitteet Hämeen liiton voimavaroille tulevaisuudessa.

Hämeen liiton kuntamaksut ovat jatkuvasti kehittyneet maltillisemmin kuin kuntien kustannukset yleensä.

Toimintaympäristöömme vaikuttavat muutosvoimat

Maakunnan kilpailukyvyn ylläpitäminen

Kanta-Häme kilpailee Etelä-Suomen suurten keskusten välissä asukkaista, yrityksistä, opiskelijoista ja matkailijoista. Toimintamme keskeinen tavoite on vahvistaa maakunnan kilpailukykyä ja kestävää kasvua.

Toimintaympäristöömme vaikuttavat muutosvoimat

Verkostot ja niiden johtaminen

Hämeen liitolla ei ole määräysvaltaa yhteistyöverkostoihinsa. Rahoitusvaltaa on hyvin rajallisesti rakennerahasto-ohjelmien puitteissa. Toteuttamisvoima yhteisten tavoitteiden taakse on siten saatava verkostojohtamisen keinoin.

Toimintaympäristöömme vaikuttavat muutosvoimat

Työnteon tapoihin ja muotoihin vaikuttava digitalisaatio

Uudet työnteon tavat ja teknologiat vaikuttavat sekä verkostojen johtamiseen että Hämeen liiton sisäisen työnteon järjestämiseen.

 

Toimintaympäristöömme vaikuttavat muutosvoimat

Ekologisten ilmiöiden aiheuttama ajattelu- ja toimintatavan muutos

Ilmastonmuutos ja muut ympäristöhaasteet pakottavat muuttamaan ajattelua ja keskustelua. Tämä haastaa ja suuntaa myös työmme sisältöjä Hämeen liitossa.

Arvot toimintamme perustana

Arvopohjamme periytyy edellisestä strategiasta edustaen jatkuvuutta. Strategiaa varten tehdyssä sidosryhmäkyselyssä näihin arvoihin perustuvat määrittelyt saivat runsaasti mainintoja. Se kertoo, että olemme eläneet ja tehneet työtä arvojemme mukaisesti.

Henkilöstömme on muotoillut nämä arvojen uudet sanoitukset strategiatyöpajassaan:

Tulevaisuus

Luomme rohkeasti suuntaa ja aistimme tulevaa.

Tasapuolisuus

Luottamuksesta arvoa.

Yhteistyö

Yhdessä sisulla.

Asiantuntemus

Asiantuntijuus intohimona.

Kohti tavoitteita

Maakunnan paras ja Euroopan kärkeä edunvalvojana, kehittäjänä, yhteistyön tekijänä ja työpaikkana.

Tavoitteemme on viritetty riittävän kunnianhimoisiksi. Haluamme olla maakunnan paras, mutta se ei vielä riitä – haluamme olla myös Euroopan kärkeä.

Samalla viestimme, että elämme kansainvälistä arkea. Strategiatyön aikana tavoitteet ja toiminnan kärjet ovat ryhmittyneet edunvalvonnan, kehittämisen ja yhteistyön tehtävien ympärille. Lisäksi haluamme olla hyvä ja haluttu työpaikka.

Sanat ovat tekoja

Hämeen liiton toiminnan kärjet 2020-2025

Tekemisemme painopisteet ryhmittyvät tavoitteiden mukaisesti edunvalvonnan, yhteistyön ja kehittämisen tehtäviin. Erityisen kiinnostavia tapahtuu painopisteiden välisillä rajapinnoilla.

Hämeen liiton toiminnan kärjet 2020-2025

Edunvalvonta

Olemme terävä, kyvykäs, valmis ja vahvasti argumentoiva edunvalvoja.
Roolimme edunvalvojana on kasvanut ja kasvaa kaiken aikaa. Määrittelemme tehtävämme ja ominaisuutemme edunvalvojana.

Tiedostamme EU-politiikan mahdollisuudet ja olemme mukana Suomen ja EU:n välisessä keskustelussa.
Tunnemme Euroopan unionin rahoituslähteiden ja muiden välineiden mahdollisuudet, ja osaamme asiantuntevasti välittää viestin maakunnan toimijoille. Olemme osa Suomen ja EU:n välistä vuorovaikutusta sekä itsenäisinä aluetoimijoina että valtion keskushallinnon rinnalla. Rajallisilla resursseilla keskeisin roolimme ei kuitenkaan voi olla laaja EU-politiikkoihin vaikuttaminen.

Tunnistamme valtakunnan politiikan oleelliset prosessit ja pelaajat – kehen vaikutamme ja kenen kanssa.
Poliittinen päätöksenteko ja siihen vaikuttaminen muuttuu alati monimutkaisemmaksi ja haastavammaksi. Vahvistamme otettamme ja osaamistamme kansallisessa edunvalvonnassa. Kuulumme hallinnollisesti Etelä-Suomen maakuntiin, mutta teemme edunvalvonnan yhteistyötä joustavasti eri kokoonpanoissa. Strategisissa liikennekysymyksissä kumppaneitamme ovat Länsi-Suomen maakunnat. Soten osalta kuulumme Pirkanmaan erityisvastuualueeseen (erva).

Viestimme vaikuttaa tavoittamalla oikeat kohderyhmät oikeaan aikaan.
Viestintä, ja sen onnistuminen ratkaisee edunvalvontamme menestyksen.

Hämeen liiton toiminnan kärjet 2020-2025

Yhteistyö

Tunnistamme kasvun tärkeät toimijat, joiden resurssit yhdistetään ja kohdistetaan tehokkaasti.
Kasvun tärkeitä toimijoita ovat mm. keskeiset yritykset, kunnat, kehittämisorganisaatiot, oppilaitokset, tutkimuslaitokset ja rahoittajat omassa maakunnassamme, muualla Suomessa ja kansainvälisesti.

Rakennamme systemaattisesti kilpailukyvyn kannalta oleellisia verkostoja ja alustoja.
Kanta-Hämeen yhteistyön verkostot ja alustat ovat järjestelmällisesti ja tarkoituksenmukaisesti kootut.

Tuotamme yhteistyöpalveluita kolminapaisen maakunnan yhdessä sopimiin tehtäviin.
Tarjoamme maakunnan yhteisen tekemisen kotipesän niissä asioissa ja silloin, kun kunnat ja maakunnan muut toimijat niin päättävät. Näitä toimia voivat olla esimerkiksi maakunnallinen sote-valmistelu, turvallisuusyhteistyö ja erilaiset yhteiset selvitykset.

Uskomme kansanvaltaisen päätöksenteon voimaan.
Kansanvaltainen päätöksenteko on toimintamme perusta, ja päättäjien verkostot tuovat yhteistyötoimiimme ainutlaatuista vahvuutta.

Hämeen liiton toiminnan kärjet 2020-2025

Kehittäminen

Teemme ankaria valintoja ja kokoamme entistä määrätietoisemmin kehittämisen sisältöjä.
Tunnistamme maakunnan vahvuudet, joihin kehittämispanokset kannattaa suunnata aluetalouden uudistamiseksi ja vahvistamiseksi.  Kokoamme älykkään erikoistumisen kärjet maakuntastrategiaan ja maakuntaohjelmaan entistäkin terävämmin.

Ohjaamme strategisesti maakunnan hankesalkkua.
Kokoamme toteuttamisvoiman valittujen painopisteiden ja kärkien taakse. Tulevan ohjelmakauden valmistelu, rahoitettavien hankkeiden valinta sekä hankekonsortioiden tukeminen ulkopuolisten rahoituslähteiden hyödyntämiseksi tähtäävät yhteiseen päämäärään. Seuraamme ja ohjaamme hankesalkkua kokonaisuutena.

Luomme kasvun edellytyksiä ja kestävän elämäntavan ja kehityksen perustaa.
Käytämme maakuntakaavaa, liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ja muita suunnittelun välineitä kasvun ja kestävyyden edistämiseksi.

Hämeen liiton toiminnan kärjet 2020-2025

Yksilö – organisaatio – verkostot 

Hämeen liiton työntekijät ovat alansa asiantuntijoita yksilöinä, osana Hämeen liiton organisaatiota sekä kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissaan.

Työntekijämme ovat kehittämisen mestareita.

Meillä jokaisella on vastuu ja lupa kehittää ja laajentaa omaa asiantuntijuuttaan.

Kova kunnianhimon tasomme kannustaa ponnistelemaan.

Työkulttuurimme on viritetty palvelemaan tiedon ja tiedolla johtamista.

Viestintä tukee onnistumistamme ja kehittymistämme.

Kiitos.

Hämeen liitto

Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna
hameenliitto@hame.fi
www.hameenliitto.fi