Aluesuunnittelu

Kaavoituksella ja maankäytön suunnittelulla luodaan edellytyksiä hyvälle elinympäristölle ja sen kehittämiselle.

Kaavoituksen keskeisenä tehtävänä on sovittaa yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita. Maakuntakaava on yleispiirteinen, pitkän ajanjakson suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella.

Maakuntakaavoitus on osa maakunnan suunnittelua. Hämeen liitto vastaa Kanta-Hämeessä maakuntakaavan laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen kehittämisestä. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita.

Maakuntakaavakatsauksessa kuvataan Kanta-Hämeen maakuntakaavoituksen tämän hetkinen tilanne.

Maakuntakaava ohjaa jäsenkuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. Maakuntakaavalla kehitetään kestävästi ja pitkäjänteisesti Kanta-Hämeen monikeskuksista alue- ja yhdyskuntarakennetta. Maakuntakaavalla luodaan edellytyksiä Häme-ohjelman toimenpiteiden toteuttamiselle ja maakunnan liikennejärjestelmän toimivuudelle.

Maakuntakaavan hyväksyy maakuntavaltuusto. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten toimintaa.

Maakuntakaavan vahvistettuja, oikeusvaikutuksia omaavia asiakirjoja ovat:

  • Kartta
  • Merkinnät, määräykset ja suositukset

Maakuntakaavan muita asiakirjoja ovat:

  • Alueluettelot
  • Maakuntakaavaselostus
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja:
Yli-insinööri, Suunnittelujohtaja Heikki Pusa
050 048 3642
heikki.pusa@hame.fi

Maakuntakaavoista yleisesti

Maakuntakaava on kartalla esitetty suunnitelma alue- ja yhdyskuntarakenteesta. Se kertoo rakentamisen ja muun ympäristön kehittämisen suuret linjat tuleville vuosikymmenille. Maakuntakaava kytkee toisiinsa valtakunnallisia, maakunnallisia, seudullisia ja paikallisia tavoitteita. Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista kaavoista yleispiirteisin.

Maakuntakaava on ohjeena kuntien kaavoitukselle ja muulle viranomaistoiminnalle, joilla vaikutetaan rakentamiseen ja alueidenkäyttöön. Viranomaisilla on maakuntakaavan edistämisvelvollisuus. Maakuntakaava on tärkeä osa maakunnallista kehittämistä, jolla edistetään asukkaiden viihtymistä, elinkeinojen menestymistä ja ympäristön tilan hyvänä säilymistä. Maakuntakaavan laatii maakunnan liitto, joka on kuntayhtymä. Maakuntakaavan hyväksyy maakuntavaltuusto. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jonka mukaan ympäristöministeriö ei enää vahvista maakuntakaavoja, tuli voimaan 1.2.2016.

Maankäytön suunnittelujärjestelmän kokonaisuuteen voi tutustua  ympäristöministeriön sivuilla.