• Suomi
  • English
  • Русский
  • Svenska

Aluesuunnitteluhankkeet

Hämeen liiton aluesuunnitteluhankkeiden keskeisiä lähtökohtia ovat alue- ja yhdyskuntarakennetta koskevat selvitykset ja suunnitelmat.

Liitto osallistuu yhdessä kuntien ja ympäristöhallinnon kanssa yhdyskuntateknisten toimenpiteiden, kuten vesihuollon, vesiensuojelun ja jätehuollon, suunnitteluun ja toteutukseen seutukunnittain. Energiahuollon alalla edistetään kotimaisten polttoaineiden ja maakaasun käyttöä.

Luonnon- ja kulttuuriympäristön suojeluun ja hoitoon sekä luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyviä hankkeita toteutetaan yhdessä ympäristöviranomaisten ja kuntien kanssa. Kansallispuistoihin tukeutuvaa matkailua edistetään ja virkistystä ja luontomatkailua tukevia kehittämishankkeita toteutetaan yhteistyössä Hämeen virkistysalueyhdistyksen kanssa.

Lisätietoja
Yli-insinööri, Suunnittelujohtaja
Heikki Pusa
050 048 3642
etunimi.sukunimi@hame.fi

 

Resurssitehokkaan kiviaineshuollon ja pohjavesien suojelun avoin kehittämisympäristö laajalle metropolialueelle  2015 - 2016

Resurssitehokas kiviainehuolto- hanke oli kolmen maakuntaliiton, eli Hämeen, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan liittojen yhteishanke. Maakuntien alueilla oli heränyt huoli siitä, että Suomesta puuttuu kokonaisvaltainen kuva kiviaineshuollon prosesseista. Näin siitä huolimatta, että käytämme muuhun Eurooppaan verrattuna huomattavan määrän kiviaineksia per capita. Euromääräiseltä volyymiltaan kiviainesalan arvioidaan olevan kokonaisuudessaan suurempi kuin tämänhetkinen kaivosteollisuus Suomessa. Hanke oli luonnoltaan esiselvitys ja hanketta oli toteuttamassa maakuntaliitojen lisäksi Infra Ry, Aalto- yliopisto sekä huomattavan laaja sidosryhmäjoukko alan toimijoita.

Hankkeen tavoitteena oli vuoden määrittää resurssitehokkaan kiviaineshuollon prosessi ja sen taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten suuruusluokka. Osana työtä tunnistetaan tarvittavia toimia toimialan ja sen innovatiivisten toimintatapojen kehittämiseksi. Esiselvityksen tarkoituksena oli myös luoda pohja laajalle kiviaineshuollon kehittämisen konsortiohankkeelle. Esiselvitys rahoitettiin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella.

Hankkeen loppuraportti

Työpajojen yhteenvedot:
Työpaja 1: Kiviaineksen tarve ja saatavuus
Työpaja 2: Kiviaineshuollon pullonkaulat
Työpaja 3: Ylijäämämassat ja kierrätysmateriaalit
Työpaja 4: Kiviainekset kiertotaloudessa
Työpaja 5: Lähikiviaines kaupunkisuunnittelussa

Asumisen HämePro 2009 - 2010

Hämeen liitossa käynnistyi vuoden 2009 alussa Asumisen HämePro - niminen kehittämishanke, jossa tarkasteltiin hämäläisen asumisen laatutekijöitä sekä asukkaiden että kuntien kannalta. Millaisista tekijöistä asumisen laatu koostuu? Asumisen laatu on tunnetusti paljon enemmän kuin vain asunnon laatu joka toki on myös tärkeä seikka.

Kaksivuotisen hankkeen aikana selvitettiin asumisen kehittämiskeinoja maakunnan sisällä sekä maaseudulla että kaupungeissa. Miten saataisiin kaupunkiasumiseen lisää vaihtoehtoja, jopa uudenlaisia talotyyppejä rivitalon ja kerrostalon välimaastoon? Tai
kerrostalon ja omakotitalon: voisiko uuden ajan kerrostaloasuminen muistuttaakin enemmän nykyistä omakotiasumista?  Tulevaisuuden hyvä asuminen ottaa asukkaan tarpeiden lisäksi huomioon myös kestävän kehityksen näkökulman. Asumisella on huomattavia ympäristövaikutuksia erityisesti lämmitysenergian ja liikkumisen tarpeen kautta. Etenevä ilmastonmuutos on vakava ympäristöongelma, joka tulevaisuudessa vaikuttaa kaikkien ihmisten arkipäivään. Miten meidän siis pitäisi asua ja liikkua, jotta emme ratkaisuillamme heikentäisi lastemme ja heidän lastensa elinolosuhteita ja toimintamahdollisuuksia?

Kevään 2009 aikana koottiin maakunnassa toimivista asumisen ja palveluiden ammattilaisista koostuva yhteistyöryhmä, joka yhdessä Hämeen liiton asiantuntijoiden kanssa pohti vastauksia edellä esitettyihin kysymyksiin. Lisäksi hankkeessa laadittiin yhdyskuntarakenteen kasvusuunnista vaihtoehtoisia malleja, joiden perusteella voitiin tehdä päätöksiä siitä mihin suuntiin ja millä keinoilla maakunnan yhdyskuntarakennetta halutaan jatkossa kehitettävän osana pääkaupunkiseutua ympäröivää metropolialuetta.

Hankkeen lopputuloksena syntyy asumisen maakunnallinen strategia, joka toimii maakuntakaavan tausta-aineistona. Strategia antaa tietoa ja suunnitteluaineistoa myös kuntien yleiskaavatyön tueksi.
(Anna-Mari Ahonen)

Lisätietoja:
Yli-insinööri, Suunnittelujohtaja Heikki Pusa
050 048 3642
etunimi.sukunimi@hame.fi

Asumisen HämePro- seminaariesitykset:

Maailma huutaa, mitä Häme vastaa? Professori Sirkka Heinonen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Asumisen maakunnallista strategiaa rakentamassa. Tekninen johtaja Anna-Mari Ahonen, Janakkalan kunta
Metka- Mylly- case Kanta-Häme. DI Paavo Moilanen, Strafica Oy
Asumisen ajankohtaiset ilmiöt. Vt. projektipäällikkö Paula Mustonen, Hämeen liitto
Ilmastonmuutos ilmiönä ja ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomessa, Antti Pelkonen, Ilmatieteen laitos
Katsaus kansainväliseen ilmastopolitiikkaan, Pirjo Heikinheimo, Valtioneuvoston kanslia
Ilmastomuutoksen huomioiminen maankäytön suunittelussa, Irmeli Wallgren, VTT