• Suomi
  • English
  • Русский
  • Svenska

Hämeen kärjet

Kanta-Hämeen kärkiasiat 2014+

Kanta-Häme osana laajaa metropolialuetta maamme väestöllisessäkeskipisteessä on ollut useita vuosia väestönkasvun kärjessä. Nyt kasvu on hiipunut. Työllisyys- ja työttömyysasteilla mitattuna maakunta pärjäsi pitkään keskimääräistä paremmin. Käynnissä oleva talouden ja tuotannon rakennemuutos koettelee kuitenkin nyt myös Kanta-Hämettä, erityisesti Forssan seutua.

Maakunnan elin- ja vetovoima on keskeisesti riippuvainen toimenpiteistä, joilla kehitetään aluetta halkovia kasvu-ja kehityskäytäviä. Kansallisessa ja kansainvälistyvässä työnjaossa Kanta-Häme haluaa luoda lisäarvoa erityisesti luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden vahvistuvana osaamis- ja innovaatiokeskittymänä, valmistavan teollisuuden otollisena toimintaympäristönä erinomaista logistista sijaintia hyödyntäen sekä monipuolisten asumisen vaihtoehtojen tarjoajana.

Maakunnan vahvuutena on monipuolinen elinkeinorakenne, mutta haasteena on tarve yritysten voimakkaammalle kasvulle ja kansainvälistymiselle sekä kyvylle hyödyntääT&K&I -rahoitusta. Alueen koulutustaso on keskimääräistä matalampi ja julkisen sektorin osuus työpaikoista on suhteellisen suuri.

Kanta-Hämeen kärkiasiat asiakirja

Kanta-Hämeen virallisen nimen muuttaminen - esitys

Hämeen liiton lausunnot ja kannanotot

Aluehallinnon tulevaisuus kannanotto
Maakuntien liittojen hallitusten puheenjohtajien ja maakuntajohtajien kannanotto maakuntien tulevaisuudesta seuraavan hallitusohjelman valmistelutyöhön.

Esitys Kanta-Hämeen maakunnan kannalta keskeisistä liikenteellisistä kärki-hankkeista

Hämeenlinnan vankilan ja sen toimintojen kehittäminen
Modernit toimintatavat ja yhteistyömallit ansaitsevat myös modernit toimitilat.

Kannanotto valtion vuoden 2015 talousarvioon sisällytettävistä määrärahoista
Hämeen liitto ehdottaa, että valtion vuoden 2015 talousarvion määrärahoja mitoitettaessa huomioidaan erityisesti seuraavat Kanta-Hämeen maakunnan kehittämisen kannalta keskeiset tarpeet: Liikenne- ja infrahankkeet, Hämeenlinnan vankilan peruskorjaus vankilatoimintojen kehittämiseksi, Luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen ja Maakunnan kehittämisrahan jatko.

Lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2015
Esitys valtion vuoden 2015 talousarvioksi on valmisteltu Suomen kansantalouden heikkojen kehitysnäkymien ja suuren epävarmuuden vallitessa. Taloudellisen realiteetin huomioiminen budjettitalouden piiriin kuuluvissa toiminnoissa on välttämätöntä.
Valtiontalouden tasapainottamista ei kuitenkaan voi eikä ole kestävää tehdä kuntatalouden kustannuksella.

Lausunto metropolihallinnon muodostamisesta
Koska lausunnolla nyt oleva hallituksen esitysluonnos metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi ei suoraan hallinnollisesti vaikuta Hämeen liittoon tai sen jäsenkuntiin, keskitytään tässä lausunnossa lähinnä eräisiin periaatteellisiin ja yleisiin näkökohtiin lakiesityksen yksityiskohtaisen kommentoinnin sijasta.

Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu rinnan Kanta-Hämeen maakuntasuunnitelman (Häme-ohjelman) ja vaihemaakuntakaavan valmistelun kanssa. Suunnittelussa on otettu huomioon niin liikennepolitiikassa ja toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, Kanta-Hämeen vahvistuva asema osana laajaa metropolialuetta kuin Helsinki-Hämeenlinna-
Tampere-kehityskäytävän (HHT) merkityksen vahva kasvu.

Räyskälän llmailukeskus Malmin lentokenttää korvaavana toimijana
Valtatie 2: Helsinki – Forssa - Pori

Muistio ajankohtaisista Kanta-Hämeen liikenneasioista, 8.8.2015
 

Kunnat ja seutukunnat

Forssan kaupungin edunvalvontamuistio 22.4.2015

Janakkalan kunnan edunvalvontamuistio 8.1.2015

Hämeenlinnan kärkiasiat 2015+

Hämeenlinnan edunvalvonta 11.3.2015