Hämeen yhteistyöryhmä suuntasi 2,8 M€ ohjelmavaroja Kanta-Hämeeseen vuodelle 2016

Hämeen yhteistyöryhmä kokoontui 12.10.2015 päättämään Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelman vuoden 2016 hankehakujen painospisteistä sekä varojen suuntaamisesta.

Kanta-Hämeessä on rakennerahasto-ohjelman varoja käytettävissä vuonna 2016 noin 2,8 miljoonaa. Lisäksi kuntarahoitusta tulee ohjelmaan noin 0,4 miljoonaa euroa.

Hämeen liiton ohjelmarahoitus vuodelle 2016 on noin 1,02 M€. Liiton rahoitus suunnataan toimintalinjassa 1, pk-yritystoiminnan kilpailukyky, erityistavoitteeseen yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen. Painopisteenä toimintalinjalla on yritysten kasvun sekä kansainvälistymisen ja viennin edistämisen tukitoimet.

Toimintalinjassa 2, uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen, liiton rahoitus suunnataan kahteen erityistavoitteeseen, jotka ovat tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta sekä yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen.

Painopisteinä tällä toimintalinjalla ovat:

  • älykkääseen erikoistumiseen pohjautuvien innovaatiokeskittymien kehittäminen ja vahvistaminen
  • valmiuksien luominen asumiseen liittyviin uusiin innovaatioihin
  • Suomen kasvukäytävän kehittämiskokonaisuus
  • digitalisaation edistäminen
  • pk-yritysten osaamis- ja kehittämistarpeet

Haussa on lisäksi toimintalinjalla 2 Etelä-Suomen yhteinen erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen. Erityistavoitteen ylimaakunnallisena teemana ja painotuksena on kiertotalous.

Hämeen ELY-keskuksen ohjelmarahoitus vuodelle 2016 on noin 0,67 M€.

Rahoitettavat toimenpiteet ovat liiketoiminnan kehittämistä, yritystoiminnan kansainvälistymiseen tai kasvuun liittyviä, yritysten välisten yhteistyöverkostojen hyödyntämistä tai muuta merkittävää yritystoiminnan kehittämistä. Kanta-Hämeessä painotetaan myös valmistavan teollisuuden t&k-toiminnan edistämistä, yritysten kansainvälistymistä ja ympäristöteknologiaa. Lisäksi tavoitteena on digitaalisuuden hyödyntäminen osana liiketoimintaa ja pk-yrityksen poluttaminen haastavampiin ja vaikuttavampiin kehitysaskeleisiin.

Hämeen ELY-keskuksen ESR-rahoitus, noin 1,115 M€ vuonna 2016 kohdeistuu ohjelman toimintalinjoihin 3, Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, 4, Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen ja 5, Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. Erityistavoitteet ovat:

  • 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
  • 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
  • 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen
  • 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Yhteistyöryhmä hyväksyi myös maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman tarkistuksen. Suunnitelmaan sisältyvien toimenpiteiden ja toteuttamisen perustana on edelleen Häme-ohjelma ja tarkistuksen tavoitteena on päivittää keskeisiä hanke- ja toimenpide-esityksiä vastaamaan tämän päivän tilannetta.

Lisätietoja:
Hämeen liitto
kehittämisjohtaja Matti Lipsanen puh. 050 506 0697
aluekehityspäällikkö Osmo Väistö puh. 050 502 1132