Hämeen yhteistyöryhmän päätökset 17.10.2016

Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontui maanantaina 17.10.2016 käsittelemään muun muassa Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa ja siihen liittyvää rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelmaa vuosille 2017 – 2018.

RANTA-hankkeelle myönnettiin rahoitus

Maakunnan yhteistyöryhmä myönsi Rakentamisen kiertotalous kunnissa (RANTA) –hankkeelle 266 000 euron rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2 mukaisena hankkeena.

Hankkeen päätoteuttajana on Green Net Finland ry ja osatoteuttajina Metropolia ammattikorkeakoulu Oy, Suomen ympäristökeskus SYKLI sekä Hämeen ammattikorkeakoulu Oy. Hanke toteutetaan Kanta-Hämeessä ja Uudellamaalla. Hankkeen erityisenä tavoitteena on uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen.

Hankkeen kesto 1.11.2016–31.10.2018

Lisätietoja: aluekehityspäällikkö Osmo Väistö, puh. 050 502 1132.

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2017–2018 hyväksyttiin

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman ja siihen liittyvän rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelman vuosille 2017–2018.

Toimeenpanosuunnitelma sisältää keskeisiä Häme-ohjelmaa toteuttavia hanke- ja toimenpide-esityksiä sekä painopisteet, joihin kansallista ja Euroopan unionin rahoitusta kohdennetaan.

Rahoitussuunnitelmassa vuodelle 2017 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta on käytettävissä 2,063 M€, josta Hämeen liitolle 1,134 M€ ja Hämeen ELY-keskukselle 0,929 M€.

Hämeen liiton osuus EAKR-toimintalinjojen rahoituksesta vuosina 2017 ja 2018 on noin 55 % ja Hämeen ELY-keskuksen 45 %.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteiden rahoitus osoitetaan kokonaan ELY-keskukselle. Vuodelle 2017 on käytössä 1,344 M€ ja vuodelle 2018 1,335 M€.

Toimeenpanosuunnitelma pohjautuu Häme-ohjelman eli maakuntaohjelman viiteen toimintalinjaan jotka ovat 1) kasvukäytävät ja saavutettavuus, 2) monipuolinen asuminen ja hyvinvointi, 3) biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö, 4) valmistavan teollisuuden mahdollisuudet sekä 5) kansainvälistyminen ja vetovoima.

Lisätietoja: aluekehityspäällikkö Osmo Väistö, puh. 050 502 1132.

Rakennerahasto-ohjelman tavoitteet vuodelle 2017

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi rakennerahasto-ohjelman painopisteet vuodelle 2017.

Euroopan aluekehitysrahasto

Hämeen liiton rahoitus kohdennetaan maakuntaohjelmaa toteuttaviin hankkeisiin, jotka vahvistavat maakunnan kilpailukykyä, työllisyyttä, yritysten toimintaedellytyksiä ja osaamis- ja innovaatiokeskittymiä.

Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020, Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-toimintalinjat ovat

1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky, jossa vuoden 2017 Hämeen liiton rahoitus kohdistuu yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. Haun painopisteinä ovat yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistämisen tukitoimet ja matkailutoimialan kansainvälistyminen. Rahoitusta on käytössä n. 0,180 M€.

2) Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen, jossa Hämeen liiton rahoitus kohdistuu vuonna 2017 uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen sekä yritysten innovaatiotoiminnan vahvistamiseen. Haun painopisteinä on uusiutuvasta energiasta ja energiatehokkuudesta saatava kilpailuetu sekä digitaalinen uudistuminen ja avoin data liiketoimintamahdollisuuksien edistäjänä. Rahoitusta on käytettävissä n. 0.950 M€.

Seuraava Etelä-Suomen maakuntien EAKR-haku toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäinen ideavaiheen haku on käynnissä 24.10. - 3.11.2016 välisen ajan. Toisessa vaiheessa varsinaiset hankehakemukset tulee jättää 1.3.2017 mennessä.

Hämeen ELY-keskuksen vuonna 2017 rahoitettavien toimenpiteiden tavoitteet yritysrahoituksen osalta ovat liiketoiminnan kehittämiseen, yritystoiminnan kansainvälistymiseen tai kasvuun liittyviä, yritysten välisten yhteistyöverkostojen hyödyntämistä tai muuta merkittävää yritystoiminnan kehittämistä. Näiden lisäksi tavoitteina ovat digitaalisuuden hyödyntäminen osana liiketoimintaa ja pk-yrityksen polut haastavampiin ja vaikuttavampiin kehitysaskeliin. Kanta-Hämeessä painotetaan valmistavan teollisuuden T&K-toiminnan edistämistä, yritysten kansainvälistymistä ja ympäristöteknologiaa. Hämeen ELY-keskuksella on käytettävissään ohjelmavaroja vuodelle 2017 noin 0,940 M€.

Lisätietoja: aluekehityspäällikkö Osmo Väistö, Hämeen liitto, puh. 050 502 1132 ja ryhmäpäällikkö Kari Sartamo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 098.

Euroopan sosiaalirahasto

Seuraavassa Kanta-Hämettä koskevassa alueellisessa ESR-haussa on auki toimintalinja 3) Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus. Haku päättyy 1.3.2017. Toimintalinjassa painotetaan nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämistä, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamista sekä työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventämistä.

Syksyn 2017 haussa ovat auki toimintalinja 4) Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen sekä toimintalinja 5) Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. Haku päättyy 2.10.2017. Toimintalinjoissa painotetaan siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantamista, kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantamista sekä työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantamista. Hämeen ELY-keskuksen ESR-ohjelmarahoitus vuodelle 2017 on noin 1,340 M€.

Toimintalinjaan kohdistuneen suuren kysynnän vuoksi, hankkeiden koko rajataan julkiselta rahoitukseltaan enintään 100.000 euroon.

Lisätietoja: Johanna Jalonen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 154.