Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan tausta-aineistot ja -selvitykset

 

Maakuntakaavan toteutumisen seuranta-aineisto
Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2009
Häme 2035 maakuntasuunnitelma
Kaupunkiseutujen ja kuntien maakäytön kehityskuvat ja rakennemallit

Janakkalan rakennemalli
Hyvinkään - Riihimäen seudun maankäytön kehityskuva
Hämeenlinnan rakennemalli
Forssan seudun rakennemalli / visio 2050

kuntien yleiskaavat
YKR- aineisto
Ruudun takaa -maakunnan yhdyskuntarakenteen kehittymisen seurantaraportti. 2007. Hämeen liiton julkaisuja II:195
Ajantasaiset, liikenteen ja infrastruktuurin suunnitelma-asiakirjat
HHT-akselin pienlentokenttäselvitys 2000. Hämeen liiton julkaisuja II:185
Kanta-Hämeen hiljaiset alueet -selvitys 2007
Valtakunnallisesti alueidenkäyttötavoitteet ja rakennettu kulttuuriympäristö, valtioneuvoston päätös 22.12.2009
Pääradan aluetarveselvitys, laadittu yhdessä Ratahallintokeskuksen kanssa, selvitys valmistui vuoden 2010 maaliskuussa
Pääradan tärinä- ja meluselvitys
Metka (Metropolialueen kestävä aluerakenne) -selvitys
Hämeen tulevaisuuskuvia: Hahmotuksia Hämeen maakunnan tulevaisuuden kehitysvaihtoehdoista. Sirkka Heinonen, Turun kauppakorkeakoulun tulevaisuudentutkimuskeskus 2009
Helsinki - Forssa - Pori, VT2 -liikennekäytävä Kohateam Oy, 22.10.2010
Forssan kaupunkiseudun ratayhteydet, selvitys laadittu yhdessä Satakunnan ja Uudenmaan liittojen kanssa 2009-2010, lisäksi tarkentava selvitys Forssan seudulla osana Velog – Vetovoimaa logistiikalla –hanketta 2009-2010
Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys, valmistui kesäkuussa 2010
Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaesiselvitys 2010
Kiimassuon tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kiimassuon tuulivoimapuiston ympäristön vaikutusten arviointiselostus osa 1
Kiimassuon tuulivoimapuiston ympäristön vaikutusten arviointiselostus osa 2 ympäristövaikutukset
Kiimassuon tuulivoimapuiston ympäristön vaikutusten arviointiselostus, liitteet
Kiimassuon tuulivoimapuiston ympäristön vaikutusten arviointiselostus, lintujen syysmuuton seurantaselvitys

Tervakoski-Turenki- vesihuoltolinjan yleiskartta
Riihimäen uusien asuinalueiden kasvusuuntavertailu sekä muuta Kalmun alueen yleiskaavoitukseen liittyvää aineistoa
Riihimäen Omakotirakentamisen täydennysmahdollisuudet
Sunny Car Center, alueellinen liikenneselvitys
Vt3 Merven eritasoliittymän esiselvitys, työraportti
Vt3 Merven eritasoliittymän esiselvitys, kalvosarja
Vesihuoltolinja Hämeenlinna - Hattula - Akaa
Vesihuoltolinja Hämeenlinna - Hattula - Akaa, kartta
Parolan ampumaradan melualueet
VT10 kehittäminen Hämeenlinnan kohdalla - lähtökohtien tarkistus, Uudenmaan ELY 2011
Hämeenlinnan seudun kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma - EKOLIITU, Uudenmaan ELY 10/2011
Rakennuskeskus Centra, osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos
Rakennuskeskus Centra, asemakaavan meluselvitys
Rakennuskeskus Centra, liikenteellinen toimivuus

Forssan seudun logistiikka- ja lentoliikennealueen toteutussuunnitelma ja vaikutusten arviointi, jossa arvioidaan lentokentän liikennevaikutukset, meluvaikutukset sekä maisema- luonto- ym. vaikutukset. (Elinkeinotoimintojen ja liikenteen perustelukohdissa on esitetty yksityiskohtainen luettelo selvityksistä). Aluetta koskien on tehty mm. seuraavat selvitykset:

Etelä-Suomen lentokenttä Forssan seudulle helmikuu 2008, SITO
Humppilaan rakennettavan lentokentän liiketoimintasuunnitelma 10.2.2010 FCG Planeko Oy
Lentoliikenneselvitys 2011 - Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä, Airtouch Oy 2011
Yhteenveto Humppilan logistiikka-alueen sosiaalisista vaikutuksista Osuuskunta Team Kestävä, Forssa, 2012
Helsinki-Forssa-Pori -radan esiselvitys 12.2.2010  Kohateam Oy
HAMK Rautatieselvitys Loppuraportti 26.3.2010 Pöyry Finland Oy
HAMK Maantieselvitys Loppuraportti kesäkuu 2010 Pöyry Finland Oy
Meluselvitys syyskuu 2010 Helimäki Akustikot
Humppilan ekologistiikka-alueen luontoselvitys syyskuu 2010 Taigabird Oy
HAMK Logistiikka-alueen hulevesiselvitys syyskuu 2010 Pöyry Finland Oy
Taajamakuva ja maisema syyskuu 2010 DPI-U2 Arkkitehdit
Vihreä logistiikka ja sen kehittäminen Forssan seudulla Simo Kotoaro raportti 12.8.2010
Vt 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys, Destia 2011
Vt 2 ja 9 risteysalueen osayleiskaavan liikenteellinen tarkastelu, Airix Ympäristö 2008
Forssan seudun logistiikkahankkeiden vertailu Suomen tulevaan logistiikkastrategiaan
Lisätietoja Forssan seudun lentoliikennealueesta www.hea.fi

Sähköverkkoa koskevia selvityksiä:

Forssa-Lieto 400 + 110 kV YVA
Hyvinkää-Hikiä 400 kV YVA
Hikiä-Forssa 400 + 110 kV YVA
Kantaverkko maakuntakaavassa
Voimajohtojen poikkileikkauksia
Voimajohtojen uusimisesta
Fingridin ja Ekokemin johtoreittien yhteensovittaminen
Loviisa-Hikia 110kV YVA
Lisätietoja sähköverkosta www.fingrid.fi