Maakuntakaava 2040, hyväksymisvaihe

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 14.1. - 17.2.2019. Maakuntahallitus käsitteli kaavaehdotuksesta jätetyt muistutukset ja niihin laaditut vastineet kokouksessaan 8.4.2019 ja vastineet postitettiin muistutuksen jättäneille. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 13.5.2019 että Maakuntakaava 2040 esitetään maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi.

Maakuntavaltuusto kokoontuu 27.5.2019.

Hyväksymisvaiheen aineistot valtuuston käsittelyä varten:

Maakuntakaavakartta

Kaavaselostus (sisältää merkinnät ja määräykset)

Oikeusvaikutteiset liitteet:
Pienet luonnonsuojelualueet sekä luontotyyppialueet, kartta ja luettelo
Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, kohdemerkinnät, kartta ja luettelo

Selostuksen liitteet:
Alueluettelot
Natura-arviointi.

Teemakarttoja ja tausta-aineistoja:
Natura-alueet kartalla. Natura-alueluettelo
Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, alueet, kartta ja luettelo
Historialliset kylätontit, kartta ja luettelo
Muinaisjäännösrekisteriin kuulumattomien rakentamattomien ja osittain rakennettujen kylätonttien sijoittuminen kaavakartalle, kuvasto
Maisema-alueet, kartta ja luettelo
Kanta-Hämeen pyöräliikenteen tavoiteverkko, kartta
Lintualueet, IBA, FINIBA ja MAALI, kartta
Kiinteät muinaisjäännökset, kartta ja luettelo
Erityislainsäädännöllä suojellut rakennukset, kartta ja luettelo
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö RKY, kartta ja luettelo
Kiviainesten otto ja arvokkaat geologiset muodostumet, kartta

Vasrinaiset taustaselvitykset löytyvät omalta alasivultaan