SYMBI-projekti

SYMBI-projekti tavoittelee ja tukee alueellisten kehittämisohjelmien ja -politiikkojen toimintaperiaatteiden ja täytäntöönpanon tehostamista sekä niitä tukevien käytäntöjen toimeenpanoa teollisten symbioosien ja kiertotalouden edistämisessä. Erityishuomio on niissä toimissa, jotka ovat yhteyksissä kansallisiin rakennerahasto-ohjelmiin ja Euroopan alueiden välisen yhteistyön -ohjelmiin. 

Projekti toteutetaan seitsemässä maassa: Espanja, Puola, Italia, Slovenia, Kreikka, Unkari ja Suomi. Maiden käytäntöjä pyritään samalla yhtenäistämään Euroopan komission kiertotalousstrategian mukaisiksi. Strategian tavoitteena on kohentaa Euroopan talouden kilpailukykyä resurssitehokkuutta nostamalla.

SYMBI-projekti rahoitetaan Interreg Europe-ohjelmasta, Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoituksella.

Tavoitteet

SYMBIn yleinen tavoite on vahvistaa alueiden kykyä kestävän talouden rakentamisessa sekä ympäristöön liittyvien haasteiden ja ilmastonmuutoksen hallinnassa.

Projekti tukee teollisten symbioosien syntymiseen liittyvien toimintaperiaatteiden ja käytäntöjen täytäntöönpanoa. Tavoitteena on tuotannon lisäarvo, tuotantokulujen pienentäminen ja ympäristöön liittyvien haasteiden helpottaminen lisäämällä resurssitehokkuutta ja vähentämällä kasvihuone-kaasujen syntymistä.

Teollinen symbioosi parantaa ympäristön, talouden ja teollisuuden välisiä vuorovaikutussuhteita. Se kannustaa resurssien jakamiseen samalla tavoin kuin tapahtuu luonnon omissa ekosysteemeissä, joissa kaikki materia kiertää. Näin pyritään minimoimaan jätteiden määrä.

Teollinen symbioosi vahvistaa alueiden kasvua ja kilpailukykyä mahdollistaen:

 • Materiaali- ja energiansäästön jäte- ja energiahuollon sivutuotteita hyödyntämällä teollisuuden prosesseissa.
 • Uusia liiketoimintamalleja, kuten uusiomateriaalien kauppa ja innovatiiviset jätehuollon palvelut.
 • Ulkopuolisiin epävakauksiin liittyviin riskeihin varautumisen vähentäessään riippuvuutta tuontimateriaaleista ja fossiilisesta energiasta.

SYMBI tukee resurssiviisaampaan talouteen siirtymistä teollisten symbioosien avulla. Tämä tapahtuu vahvistamalla alueiden välisiä synergioita liittyen jäte- ja energiahuollon tehostamiseen ja sivutuotteiden käyttämiseen vaihtoehtoisina raaka-aineina.

Lisäksi SYMBI-projektin toimenpiteiden kautta:

 • Kannustetaan alueellisiin jätteiden hyödyntämisen toimenpiteisiin.
 • Edistetään vaihtoehtoisten raaka-aineiden käyttöä ja niihin liittyvien alueellisten markkinoiden syntymistä.
 • Tuetaan ympäristöystävällisten hankintojen priorisointia julkistaloudessa.
 • Edesautetaan alueellisten ja paikallisten taloustoimijoiden investointien vilkastumista
 • Selvitetään, arvioidaan ja hyödynnetään nykyisiä käytäntöjä niissä toimissa, jotka liittyvät teollisten innovaatioiden ekosysteemeihin.
 • Lisätään tietoisuutta teollisiin symbiooseihin ja kiertotalouteen liittyvissä asioissa.

Mitä SYMBIssä tehdään?

Projektissa keskeistä on mukana olevien alueiden viranomaisten ja tärkeimpien alueellisissa arvoketjuissa resursseja käyttävien eri sidosryhmien välinen kokemusten vaihto, jonka avulla pyritään saavuttamaan asetetut tavoitteet. Olennaisimmat toimenpiteet ovat:

 • Vertaileva selvitys alueellisista ja kansallisista teollisiin symbiooseihin ja kiertotalouteen liittyvistä ohjelmista ja toimista.
 • Analyysi potentiaalisista teollisiin symbiooseihin liittyvistä investoinneista.
 • Hyvien käytäntöjen identifiointi sekä onnistuneiden sivutuotteisiin ja energian tuotantoon liittyvien ekosysteemien vertailu ja analyysi.
 • Julkisten kestävän kehityksen mukaisten teollisia symbiooseja mahdollistavien hankintojen kuvaukset.

Riittävän tehokkaan kokemusten vaihdon ja vuorovaikutuksen takaamiseksi – sekä kansainvälisesti että alueellisesti – projektissa järjestetään useita kokouksia ja tilaisuuksia sekä projektipartnereiden että alueviranomaisten ja muiden keskeisten sidosryhmien välillä. Projektin tulokset tullaan levittämään myös koko EU:n alueelle.

Ota yhteyttä:

Hämeen liitto
Arto Saarinen
aluekehitysasiantuntija
+358 50 305 2539
arto.saarinen(a)hame.fi