Hämeen kuntien ilmastotyön spurtti, HÄSPI

Päivitetty 31. lokakuuta 2022

Kanta-Hämeessä kunnat ovat ilmastotyössään hyvin eri tasoilla. Hämeenlinna on hyvin aktiivinen ja toteuttaa omaa Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelmaansa, Forssa ja Riihimäki kuuluvat FISU-verkostoon ja edistävät siinä sovittuja tavoitteita. Jokioinen liittyi juuri Hinku-verkostoon, eli on päässyt hyvin alkuun omassa ilmastotyössään, mutta tarvitsee tukea toteuttamisessa. Muissa Hämeen kunnissa ei vielä ole suunnitelmaa tai strategiaa ilmastotyön tekemiseen. Ja niihin pääsemisessä HÄSPI-hankkeen tavoitteena on tukea.

Vaikka osalla kunnista on jo omia ilmastotoimia tehtykin, hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki Kanta-Hämeen maakunnan kunnat: Forssa, Janakkala, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela ja Ypäjä.

Kunnat tekevät ilmastotekoja, vaikka niitä ei välttämättä mielletä ilmastoteoiksi. Toteutuksen motiivi ei liity ilmastonmuutokseen vaan on esimerkiksi taloudellinen. Ilmastotyö ei erityisesti pienemmissä kunnissa ole aina kovin suunnitelmallista ja tavoitteellista eikä sen etuja nähdä tai tiedetä. Tästä huolimatta Kanta-Hämeen maakunnalliseen ilmastovahtiin on kertynyt jo yli 500 kuntien ilmastotoimenpidettä.

Ilmastolaki tulee edellyttämään kuntia laatimaan ilmastosuunnitelman

Suunnitelman täytyy sisältää ainakin tavoite kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisestä kunnassa, toimet, millä päästöjä vähennetään, tiedot päästöjen kehityksestä sekä suunnitelman toteutumisen seurannan. Ilmastosuunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto, ja ilmastosuunnitelma tulee päivittää valtuustokausittain.

HÄSPI-hankkeen tavoitteena on selvittää kuntien valmiudet ja tarpeet ilmastotyön käynnistämiseksi tai edistämiseksi. HÄSPI-hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa Sitowise Oy. Hankkeella on kolme päätavoitetta:

Ilmastosuunnitelmien startti

Tavoitteena on avustaa maakunnan pienemmät kunnat hyvään vauhtiin omassa ilmastotyössään ja avustaa kuntia ilmastosuunnitelmien laatimisessa. Hankkeen aikana vakiinnutetaan yhdessä Ilmastovahti- hankkeen kanssa kuntien ilmastotekijöiden verkosto. Työpaketissa mm. selvitetään kuntien ilmastotyön nykytilanne, järjestetään kuntien virkamiehille ja päättäjille tilaisuuksia missä kerrotaan ilmastotyön mahdollisuuksista ja hyödyistä sekä opastetaan kuntia ilmastoasioiden huomioon ottamisessa kuntien päätöksenteossa. Työskentelymuotona toimii Sitowisen yhdessä ympäristöministeriön kanssa kehittämä ja tätä työtä varten räätälöity Kanta-Hämeen ilmastotyön foorumi.

Ilmastohankkeiden ideointi

Tavoitteena on valmistella kuntien tarpeisiin vastaavia ilmastotyön hankkeita. Hankkeille valmistetaan ideapaperit ja ne kirjataan Hämeen liiton hankeportfolioon. Kullekin hankeidealle muodostetaan hankekonsortiot sekä kartoitetaan muut yhteistyökumppanit. Hankkeille laaditaan alustavat kustannusarviot sekä alustavat hankesuunnitelmat. Kullekin hankeidealle katsotaan sille sopivin rahoitusmalli. Hankkeiden toteutukseen kannustetaan erityisesti sellaisia kuntia, jotka eivät ole ilmastotyöhön rahoitusta hakeneet, mutta ovat ilmastotyöstä kiinnostuneet. Myös jo ilmastotyössään hyvässä vauhdissa olevat kunnat ovat tärkeässä roolissa hankkeiden toteutuskumppaneina ja vetureina. Hankkeiden avulla ilmastotoimissaan edistyneemmät kunnat pääsevät eteenpäin omassa työssään.

Ilmastoriskikävelyt

Tavoitteena on konkreettinen ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistäminen ilmastoriskikävelyiden avulla. Ilmastoriskikävelyt järjestetään kaupunkiseuduittain ja kohderyhmänä ovat päättäjät ja asukkaat. Kävelyiden aikana havainnollistetaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia lähiympäristöön. Kävelyillä konkretisoidaan myös, mikä on asukkaiden ja taloyhtiöiden vastuulla ja mikä kunnan vastuulla. Tällä vahvistetaan asukkaiden ja päättäjien sitoutumista ilmastotyöhön ja nostetaan esiin yhteistyön mahdollisuuksia. Kohteille tehdyt toteutumissuunnitelmat viedään Hämeen ilmastovahtiin. Kävelyjen teemat valitaan siten, että tutustutaan erilaisiin tunnistettuihin, paikallisiin olosuhteisiin kohdistuviin ilmastoriskeihin.

Toteutusaika1.1.2022–1.5.2023
Kokonaisbudjetti104 090 euroa
RahoitusYmpäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelman Alueet kuntien ilmastotyön tukena -avustushaku

Rahoitusohjelma

Ohjelman tarkoituksena on vauhdittaa paikallista ja alueellista ilmastotyötä Suomessa. Tavoitteena on, että kuntien ja maakuntien kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät mahdollisimman paljon, nopeasti, kustannustehokkaasti ja hyväksyttävästi. Ympäristöministeriö avustaa alueiden ilmastohankkeita, joissa tuetaan kuntien ilmastotyötä maakunnissa. Tarkoituksena on auttaa kuntia ymmärtämään, minkälaiset ilmastotoimet ovat heille tarkoituksenmukaisimpia, vaikuttavimpia ja taloudellisesti kannattavimpia. Avustus myönnetään valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n mukaisena eritysavustuksena sisällöltään ja tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen.

Lisätietoa:

Hämeen liitto, Paula Mustonen, maakuntainsinööri, p. +358 50 375 3218,
Sitowise Oy, Suvi Monni, johtava asiantuntija,