Liikenteen selvitykset

Päivitetty 24. toukokuuta 2022

Osallistumme aktiivisesti erilaisten maakuntaamme koskevien liikenteellisten suunnitelmien laadintaan ja edistämme niitä ja niihin liittyviä hankkeita yhdessä kuntiemme ja valtion kanssa.

Suunnitelmat voivat olla pidempää tiejaksoa koskevia kehittämisselvityksiä, joissa muodostetaan kokonaiskäsitys tien nykytilasta ja kehittämis- ja jatkosuunnittelutarpeista. Kehittämisselvityksiä tarkentavia suunnitelmia ovat mm. aluevaraussuunnitelmat, josta edetään mahdolliseen tiesuunnitteluun.

Liikenteen suunnitteluun kytkeytyy keskeisesti myös maankäytön suunnittelu sekä suunnitteluvaiheesta riippuen maakunta-, yleis- ja asemakaavoitus. Näiden avulla pyritään luomaan maankäytöllisiä edellytyksiä seudun elinkeinotoimintojen kehittämiselle sekä sujuvan ja turvallisen arjen takaamiseksi.

Lisäksi maakunnassamme tehdään muita erilaisia liikenteellisiä tarkasteluja mm. liikennejärjestelmäsuunnitelmassamme (LJS) tunnistettujen selvitystarpeiden pohjalta.

Valtatie 2 kehittämisselvitys 2017

Valtatien 2 parantaminen on ylimaakunnallinen hanke, jossa kakkostietä tarkastellaan kokonaisuutena. Selvityksen tavoitteena oli saattaa liikennekäytävän kehittämissuunnitelmat ajan tasalle ja yhdenmukaiseksi muiden liikennekäytäväsuunnitelmien ja liikennepoliittisten linjausten kanssa.

Valtateiden 2 ja 9 parantaminen Humppilan kohdalla, aluevaraussuunnitelma 2020

Tavoitteena on ollut suunnitella ratkaisu, jolla turvataan valtateiden merkittävä rooli pääväylinä sekä mahdollistetaan maankäytön kehittyminen Humppilan kohdalla.

Valtatie 10 kehittämisselvitys 2021

Tavoitteena on ollut muodostaa kokonaisnäkemysvaltatien 10 nykytilanteesta ja kehittämistarpeista sekä osoittaa jatkosuunnittelutarpeet.

Kantatie 54 kehittämisselvitys 2020

Tavoitteena on ollut kokonaisnäkemyksen muodostaminen kantatien 54 nykytilasta ja kehittämistarpeista.

Kantatie 54 parantaminen välillä välillä Kormu–Kuuloja, aluevaraussuunnitelma 2022

Kantatie 54 kehittämisselvityksen pohjalta laadittu kantatien vilkkaimman jakson toimenpiteiden tarkempi suunnittelu.