Hämeen maakuntahallituksen päätökset 5.11.2018

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan muun muassa valmistautumisesta EU-ohjelmakauteen sekä LAPE-valmistelun (lasten ja lapsiperheiden palvelut) jatkamisesta. Hallitus käsitteli myös kuntien valtuustoille lähetettävää kyselyä, joka koskee maakunnan laajuista vapaaehtoista organisoitumista maakunta- ja sote-uudistuksen viivästyessä tai oleellisesti muuttuessa. Lisäksi hallitus päätti Uudenmaan ELY-keskukselle annettavasta tiedonpidon ja liikenteen suunnitelmasta.

Hämeen liitto valmistautuu uuteen EU-rahoitusohjelmakauteen

Maakuntahallitus päätti, että Hämeen liitto osallistuu Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelman valmisteluun osana laajennettua läntisen Suomen suuraluetta. Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen käynnistää myös neuvottelut työ- ja elinkeinoministeriön kanssa NUTS 2 -aluejaon muuttamisesta siten, että Kanta-Häme kuuluisi jatkossa läntisen Suomen suuralueeseen. Neuvotteluiden yhteydessä tarkistetaan myös, ettei siirtyminen heikennä maakunnan rahoitussaantia.

Hämeen liitto pyrkii osaltaan varmistamaan, että Suomeen laaditaan tulevalle rahoituskaudelle yksi yhteinen ohjelma, jonka sisällä maakuntien välinen yhteistyö on hallinnollisesti helppoa ja järkevää. Kanta-Hämeellä on jatkossakin vahva intressi tehdä hankeyhteistyötä ja muodostaa hankekonsortioita Uudenmaan alueen toimijoiden kanssa, ilman erillisten ohjelmien asettamia rajoituksia.

Valmistautuminen liittyy Euroopan komission antamaan ehdotukseen EU:n pitkän aikavälin talousarviosta vuosille 2021-2027. EU-ulottuvuuden muista tukirakenteista, muun muassa Helsinki EU Officen ylläpitämiseen liittyvistä järjestelyistä päätetään myöhemmän harkinnan ja valmistelun jälkeen erikseen.

* NUTS-aluejako on EU:n tilastollinen luokitusmenetelmä, jossa Eurooppa on jaettu kolmeen kategoriaan. Jako perustuu pääsääntöisesti alueen vähimmäis- ja enimmäisasukasmäärään. NUTS2-alueen asukasmäärä on 800 000 – 3 000 000 asukasta.

Lisätietoja: Hämeen liitto, maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen, p. 050 572 0945

Hämeen liitto on huolestunut tienpidon määrärahojen vähentymisestä

Maakuntahallitus pitää maanantaina hyväksymässään lausunnossa Uudenmaan ELY-keskuksen tiedonpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2019-2022 hyvin valitettavana sitä, että perustienpidon rahoitus käytännössä laskee lähivuosina jo nyt niukasta ja riittämättömästä tasosta.

Kolmena viime vuotena Uudenmaan ELY-keskuksen vuotuinen rahoituskehitys on ollut 120 miljoonan euron tasoa. Nyt rahoitustason ennustetaan putoavan 90 miljoonaan euroon. Hämeen liitto tukee lausunnossaan Uudenmaan ELY-keskuksen pyrkimystä lisätä perustienpidon rahoitusta. Rahoituksen tasoa tulisi nostaa pitkäjänteisellä ohjelmalla, jotta riittävä palvelutaso maaseudun asumisen sekä puutavaran ja maaseudun elinkeinojen kuljetusten kannalta voidaan saavuttaa, maakuntahallitus toteaa.

Pääradan lisäraiteisiin rahoitusta

Maakuntahallitus esittää, että valtion ensi vuoden budjettiin tulee sisällyttää tarvittavat määrärahat kolmannen raiteen yleissuunnitelman laatimiseksi Riihimäki - Hämeenlinna - Tampere välille. Suunnittelun yhteydessä tulee ottaa huomioon myös nykyisen radan perusrakenteen korjaustarve.

Arkiliikenteen turvallinen sujuminen

Alueellisesti suurimmassa osassa Kanta-Hämettä arkipäivän liikkuminen ja palvelujen saavutettavuus ovat pitkälti henkilöautoliikenteen varassa. Näin on erityisesti maaseudulla mutta merkittävästi myös taajamien sisällä.

- On välttämätöntä turvata myös henkilöautoilun edellytykset ja luoda turvalliset tienkäyttöolosuhteet erityisesti alueilla, joissa joukkoliikenne ei vielä kykene tarjoamaan arkiliikkumisen edellyttämiä palveluja,” korostaa suunnittelujohtaja Heikki Pusa.

Tiesuunnitelmien ajantasaistaminen ja korjaustöiden jatko tärkeää

Isoina ajankohtaisina investointeina lausunnossa nostetaan esille valtatien 2 korjaustöiden jatkaminen, Moreeni-Rastikangas eritasoliittymän toteuttaminen, Viralan liityntäpysäköintialueen rakentaminen ja valtatien 10 liikenneturvallisuutta ja –sujuvuutta parantavat toimenpiteet Hämeenlinnan kantakaupungissa.

Valtatie 10 ruuhkautuu pahasti jo nyt erityisesti Hämeenlinnan kantakaupungin alueella ja edelleen siitä itään Ruununmyllyn ja Eteläisten välillä. Kyseiselle välille laadittu tiesuunnitelma tulisi ajantasaistaa ja ulottaa Tuulokseen vt 12 liittymään saakka.

Hämeen liitto esittää Uudenmaan ELY-keskukselle, että se käynnistäisi yhteistyössä seudun kuntien ja Hämeen liiton kanssa tiesuunnitelman laatimisen kantatielle 54 Riihimäki–Oitti jaksolle. Suunnittelua tarvitaan sekä liikenneturvallisuuden parantamiseksi, että liittymäjärjestelyjen selkeyttämiseksi.

Paikallisten investointien siirtyminen kehityksen esteenä

Kevyen liikenteen yhteydet, liittymien parantamiset, liityntäpysäköinti jne. ovat avainasemassa arkiliikkumisessa. Lausunnossaan maakuntahallitus listaa useita ajankohtaisia paikallisia liikenneympäristön parantamiskohteita, jotka perustuvat kuntien esityksiin.

Rahoituksen niukkuudesta johtuen nämä kuitenkin siirtyvät vuodesta toiseen. Hämeen liitto huomauttaa lausunnossaan, että tämä heikentää elinkeinoelämän toimintaympäristöjä ja haittaa kaupunkien ja taajamien kehittämistä.

Tarvitaan pitkäjänteinen kehittämisohjelma

Kanta-Hämeen alueella on runsaasti sirote- ja sorapintaisia teitä, joissa on 20-30 vuotta sitten kunnostettu pintaus, mutta teiden rakenteita ei ole kunnostettu. Tämä näkyy huonokuntoisina teinä maaseudulla. Hämeen liitto ei puolla näiden ns. SOP-teiden muuttamista sorateiksi, sillä se merkitsisi liikennöitävyyden tason laskua entisestään. Hämeen liitto esittääkin Uudenmaan ELY-keskukselle erityisen sorateiden korjaus- ja rahoitusohjelman laatimista Kanta-Hämeeseen.

Lisätietoja: Hämeen liitto, suunnittelujohtaja Heikki Pusa, puh. 0500 483 642

Kuntien näkemystä maakunnan kokonaisuudesta ja maakunnan laajuisesta sote-organisaatiosta tiedustellaan

Maakunnassa on käyty keskustelua vaihtoehtoisista, kuntayhtymäpohjaisista tai muunlaisista sopimuksellisista sote-palveluiden järjestämistavoista siltä varalta ettei valmisteilla oleva maakunta- ja sote-uudistus toteutuisikaan, tai toteutuisi vain osittain.

Oma Häme -valmistelun ohjausryhmä päätti jo joulukuussa 2015, että Kanta-Hämeessä joka tapauksessa valmisteltaisiin maakunnallisia sote-palveluita. Muutosvalmistelun ohella muuta vuorovaikutusta kuntien virka- ja poliittisen johdon kanssa onkin jo tiivistetty. Maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulun viivästyttyä ja eduskuntavaalien lähestyessä maakunnan suunnittelun tueksi tarvitaan nyt kaikkien omistajakuntien näkemykset mahdollisiin vaihtoehtoisiin, maakunnallisiin etenemismalleihin.

Kysymys on strategisesti merkittävä, ja sillä on myös suuri vaikutus koko maakunnan tulevaisuuteen ja maakunnan hyväksi tehtävään vaikuttamistyöhön. Monet haasteemme ovat ennallaan, vaikka ratkaisujen saaminen ei ole onnistunut tavoiteaikataulussa valtakunnallisen reformin kautta. Tämän vuoksi kunnille lähetetään kysely yhteistyön tiivistämisen tarpeesta ja -malleista.

Kyselyssä tiedustellaan muun muassa tulisiko maakunnassa aloittaa valmistelu koko maakunnan kattavasta sote-organisaatiosta ja jos, millä tavalla se pitäisi toteuttaa.

Lisätietoja: Hämeen liitto, maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen, p. 050 572 0945

LAPE-muutosagentin toiminnalle haetaan jatkorahoitusta

Maakuntahallitus päätti, että Lasten ja lapsiperheiden (LAPE) muutosagentin toiminta jatkuu Hämeen liitossa osana Oma Häme -valmistelua vuonna 2019, mikäli sosiaali- ja terveysministeriölle jätetty jatkorahoitushakemus hyväksytään. Nykyisillä päätöksillä rahoitus jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka, mutta valtionavustusta on haettu vuodelle 2019.

LAPE-muutosagenttina vuodesta 2016 lähtien on toiminut Jari Pekuri. Muutosagentin tehtävänä on muun muassa konkretisoida kuntien ja tulevan maakunnan sivistys- ja sote-toimen yhteistyötä.

Lisätietoja: Oma Häme, muutosjohtaja Matti Lipsanen, p. 050 506 0697

Maakuntavaltuuston ja –hallituksen kokousajat vuonna 2019

Maakuntahallitus kokoontuu vuonna 2019 seuraavasti:
14.1., 18.2. 11.3., 8.4., 13.5., 17.6., 26.8., 16.9., 7.10., 4.11. ja 16.12.2019

Maakuntavaltuuston kokoukset pidetään 27.5. ja 25.11.2019.

Kokousasiakirjat

Hämeen maakuntahallituksen seuraavat kokoukset ovat 17.12.2018 ja 14.1.2019.