Maakuntahallitus tiukensi Tuuloksen Paadenkolun kiertotalousaluetta koskevaa merkintää

Hämeen maakuntahallitus tiukensi kokouksessaan 8.4.2019 Tuuloksen Paadenkolun kiertotalousaluetta koskevaa maakuntakaavaehdotuksen merkintää saaduissa muistutuksissa esitetyn huolen perusteella. Hallitus hyväksyi muistutusten johdosta annettavat vastineet.

Maakuntakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 14.1.-17.2.2019. Siitä jätettiin yhteensä 280 muistutusta. Niistä valtaosa kohdistui Tuuloksen yhdistettyyn kalliokiviaineksen otto- ja kiertotalousalueeseen. Alueella on voimassa olevat maa-ainesten ottolupa ja ympäristölupa. Alue sisältyy jo nykyiseen voimassa olevaan maakuntakaavaan. Nykyisen merkinnän mukaan alue on tarkoitettu sekä kallionlouhintaan että kiviaineksen ja pilaantumattomien ylijäämämaiden käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoitukseen.

Vastineessaan maakuntahallitus linjaa, että alueen käyttö rajataan samaan käyttötarkoitukseen myös uudessa maakuntakaavassa. Lisäksi maakuntahallitus täsmensi merkintää vielä siten, että alue ei ole tarkoitettu yhdyskuntajätteen eikä vaarallisen jätteen käsittelyyn.

Maakuntahallitus halusi käsittelyssään korostaa kiertotalousalueen sijoittumisen luonnetta ja ihmisten huolen huomioon ottamista. Hallitus tiukensi merkinnän kuvauksessa ympäristönäkökulmaa siten, että kiertotalousalueen toteutuksessa tulee ottaa huomioon alueen vakituisen asutuksen lisäksi vapaa-ajan asutukset ja puhtaat vesistöt, ja ettei kiertotalousalueen toiminnoilla saa heikentää alueen hyvää ympäristöä.

Kokouksessa myös linjattiin, että lupakäsittelyssä on tärkeää ottaa huomioon, ettei alueen liikenne aiheuta lisääntyvää melua ja häiriötä. Maakuntahallituksen hyväksymässä merkinnän kuvauksessa korostetaan myös, että ennen toiminnan laajentamista tulee alueelle pääsytie olla toiminnan edellyttämässä kunnossa.

Lisätietoja: Hämeen liitto, Heikki Pusa, suunnittelujohtaja, puh. 0500 483 642

Kokousasiakirjat

Hämeen maakuntahallituksen seuraavat kokoukset ovat 13.5. ja 17.6.2019.