Hämeen maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö

Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt -julkaisu täydentää valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointia. Yhdessä ne muodostavat ehjän inventointikokonaisuuden.

Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt on edellisen kerran arvotettu ja luetteloitu Rakennettu Häme. Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö -julkaisussa vuonna 2003. Tämän jälkeen sekä rakennusperintökohteissa että niiden arvotuksessa on tapahtunut muutoksia: valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen RKY-aluerajaukset ovat muuttuneet, arvotuskriteeristöä on ollut tarpeen muuttaa, kohteista on saatu lisää tietoa ja niissä on tapahtunut fyysisiä muutoksia. Päivitystyössä on huomioitu RKY 1993 – ja RKY 2009 –aluerajaukset, ja arvioitu maakunnalliset rakennuskohteet suhteessa päivitettyyn arvotuskriteeristöön.

Selvitykseen liittyvät kuvat ovat nähtävissä ja käytettävissä Hämeen liiton Flickr- tililtä. Selvityksen aineisto kohteisiin liittyvine kuvineen on esitelty tarinakartalla. Tarinakartalla olevien alueiden tiedot saat näkyviin klikkaamalla aluerajauksen sisäpuolelle. Alueisiin liittyvät kuvat ovat em. Flickr- tilillä.

Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt -päivitysselvityksen lähtökohtana ovat Kanta-Hämeen maakuntakaava 2006:ssa osoitetut arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt sekä Kanta-Hämeen kuntien rakennusperintöinventoinnit ja voimassa olevat kaavat. Yksi keskeinen tavoite selvityksessä on ollut 1900-luvun viimeisten vuosikymmenten ja 2000-luvun alun arkkitehtuurin huomiointi osana maakunnallisesti arvokasta rakennusperintöä. Kohteiden arvottaminen on tehty yhteistyössä Museoviraston, ELY-keskuksen ja Kanta-Hämeen kuntien edustajien kanssa. Selvitys on toteutettu Hämeen liitossa vuosien 2018 ja 2019 aikana ja selvityksen on laatinut projektisuunnittelija Kristian Tuomainen.