Maakuntakaava 2040, tausta-aineistot ja selvitykset

Kanta-Hämeen rakennetarkastelu (2016)
Kanta-Hämeen vetovoimatekijät (2016)
Hämeen liiton väestösuunnite 2016 - 2040
Hämeen liiton väestösuunnite 2018 - 2040
Kanta-Hämeen tulevaisuuskuva ja väestösuunnite 2040 (2018)
Asuntorakentamisen tarve Kanta-Hämeessä 2016 - 2040
Asuntorakentamisen tarve Kanta-Hämeessä 2018 - 2040, päivitys (2018)

Kaupan palveluverkkoselvitys (2016)
Kaupan palveluverkkoselvityksen karttaliite (2016)
Kaupan palveluverkkoselvityksen päivitys MRL:n muutosten vaikutuksista (2016)
Humppilan matkailukeskuksen mitoitus (2017)
- kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys
Forssan Autokeitaan mitoitus (2018)
- kaupan palveluverkkoselvityksen lisäselvitys
Uuden väestösuunnitteen vaikutus kaupan mitoitukseen (2018)
- kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys

Kanta-Hämeen ampumaratojen kehittämissuunnitelma (2016)

Kanta-Hämeen maakunnallinen ekologisten verkostojen selvitys (2016)
Kanta-Hämeen maakunnallinen maisemaselvitys (2016)
Kanta-Hämeen maatalouden kannalta hyvät ja yhtenäiset peltoalueet (17 Mt) (2016)

Rakennettu HÄME (2003) - maakunnallisesti arvokas rakennusperintö

Kanta-Hämeen maakuntakaavan metsätaloudellisten vaikutusten arviointi (2017)
- Selvityksen tarinakartta

Historiallisten kylätonttien tarkastelu 
- Kanta-Hämeen keskiaikaisten kylätonttien sijainti taajama-alueilla
Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet (2011)
- Hämeen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi
Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi Kanta-Hämeen alueelta (2016)
- Esitys valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi Kanta-Hämeessä
Maisema (2016)
- Opas arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön suunnitteluun
Loimijokilaakson viljelymaisemat (2016)
- Opas arvokkaan maisema-alueen maankäytön suunnitteluun
Vanajaveden laakso ja Aulanko (2016)
- Opas arvokkaan maisema-alueen maankäytön suunnitteluun
Soidensuojelun täydennysohjelma (2015)
- Soidensuojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi
Hämeenlinnan ja Hattulan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma (2016)
Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma (2017)
Hämeen järviltä Satakunnan suistoon
- Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisio 2050

Kanta-Hämeen potentiaalisten kaivosten aluetaloudelliset vaikutukset (2017)

Pyöräliikenteen tavoiteverkot Kanta-Hämeessä (2017)
Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma (2014)
Forssan seudun pyöräliikenteen pääverkon kehittämisselvitys (2017)
Pyöräliikenteen pääverkon kehittäminen Hämeenlinnan seudulla (2016)
Hämeenlinnan pyöräilyn edistämisohjelma 2016 - 2021
Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Hämeenlinnassa (2016)
Asemakaavan mahdollisuudet vaikuttaa kävelyn ja pyöräilyn kilpailukykyyn - case Parola (2017)

Keskeisen päätieverkon toimintalinjat (2017)
- Päätieverkon merkitysperusteinen jäsentely sekä valtakunnalliset tavoitteet ja linjaukset pääteiden suunnittelun ohjaukseen
Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen (2011)
- Raakapuun rautatiekuljetusten erilaisten operatiivisten toimintamallien tutkiminen sekä Suomen toimintaympäristöön sopivan terminaali- ja kuormauspaikkaverkon laajuuden ja kuljetustaloudellisesti parhaimpien terminaalien ja kuormauspaikkojen sijaintipaikkojen määrittäminen
Rataverkon raakapuun kuormauspaikkaverkon päivitys (2018)
- Esitys tavoitetilan edellyttämiksi toimenpiteiksi
Raakapuun kuormauspaikan sijaintiselvitys Hämeenlinnan seudulla (2017)
- vaihtoehtoja Hämeenlinnan raakapuun kuormauspaikalle
Elinkeinoelämän kuljetukset tieverkolla
- volyymi- ja arvoanalyysi
Uudenmaan ELY- keskuksen alueen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys (2017)
- Maantieverkon henkilöliikenteelle ja kuljetuksille tarjoaman palvelutason, palvelutasotavoitteiden ja palvelutasopuutteiden määritys ja menetelmän kehittäminen
Raskaan liikenteen taukopaikat Uudenmaan ELY- keskuksen alueella (2015)
- Kysynnän ja tarjonnan analyysi sekä mahdollisia yhteistoimintamalleja.
Humppilan logistiikka- ja liikennepalvelujen alue (2015)
- Selvitys Humppilan logistiikka-alueen kehittämismahdollisuuksista
Forssan rautatieyhteys (2016)
- Esiselvitys Forssan rautatieyhteyksien kehittämisestä vaiheittain
VT2 Pori - Helsinki kehittämisselvitys (2017)
- VT2 käytävässä seuraavien 10 vuoden aikana toteutetavien toimenpiteiden määrittäminen
VT3 Kanta-Hämeen alueen kehittämislinjausten esiselvitys (2017)
- Tien kehittämistarpeiden ja niiden taustalla olevien muutosten arviointia
Maanteiden 130 ja 292 liikenneselvitys (2017)
- Maankäytön kasvu ja nykyisen tieverkon toimenpidetarpeet Hämeenlinnan ja Janakkalan alueella
Moreenin eritasoliittymän liikenteelliset vaikutukset (2017)
- VT3 liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden tarkastelu
Maantien 130 liikenneselvitys välillä Linnatuuli - Hyvinkää (2017)
- Maankäytön yhteydet ja maankäytön kasvun liikenteelliset vaikutukset maantielle 130
Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakson palvelutasoselvitys (2017)
- 10- tien liikenteen koostumuksen sekä väylän roolin ja kehittämisen tarkastelua palvelutasonäkökulmasta
Valtatien 10/12 ja kantatien 54 roolit liikennejärjestelmässä (2014) 
- Palvelutasolähtöinen vertailu teiden toiminnallisesta asemasta.
Merven elinkeinoalueen yhteydet (2016)
- Selvitys vaihtoehtoisista liikennejärjestelyistä
Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma (2016)
- Yhteenveto vaiheista I ja II