Tietosuoja

Päivitetty 17. helmikuuta 2022

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Hämeen liitto
Niittykatu 5
13100 Hämeenlinna

Hämeen liitossa rekisterinpitäjänä toimii kuntayhtymän hallitus.

Tietosuojavastaava

Lisätietoa Hämeen liiton tietosuojasta antaa tietosuojavastaava. Tietosuojavastaava on organisaation sisäinen asiantuntija, joka seuraa henkilötietojen käsittelyä ja auttaa tietosuojasäännösten noudattamisessa.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Riikka Rintala
Niittykatu 5
13100 Hämeenlinna
puh. +358 44 906 3242

Tietosuoja Hämeen liitossa

Uudistunut tietosuojalaki astui voimaan vuoden 2019 alusta. Sen on yhdenmukainen Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, General Data Protection Regulation) kanssa. Tietosuoja-asetusta on sovellettu 25.5.2018 alkaen. Hämeen liitossa kehitetään jatkuvasti henkilötietoihin liittyviä toimintatapoja, jotta voimme paremmin huolehtia rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta.

Hämeen liitossa käsitellään henkilötietoja, jotta kuntayhtymä voi hoitaa lakisääteiset tehtävänsä ja palvella maakunnan kuntia ja sidosryhmiä. Osa tiedoista on salassa pidettäviä. Tälle sivulle on koottu yleistä tietoa kerättävistä henkilötiedoista ja rekisteröidyn oikeuksista.

Miksi henkilötietoja kerätään?

Hämeen liitto on lakisääteinen kuntayhtymä, joka maankäyttö- ja rakennuslain mukaan hoitaa alueensa maakuntakaavoituksen ja alueiden kehittämislain mukaan vastaa alueensa yleisestä kehittämisestä. Liiton tehtävien ja palveluiden laadukas hoitaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Tietojen käsittely perustuu useisiin lakeihin ja asetuksiin sekä joissain tapauksissa myös henkilön suostumukseen.

Mitä henkilötietoja kerätään?

Hämeen liitossa kerätään vain välttämättömät ja tarvittavat tiedot. Kerättävät tiedot määräytyvät tehtävän mukaan. Usein kysytään esimerkiksi yhteystietoja, nimeä, osoitetta ja puhelinnumeroa. Lisäksi kerätään palvelun kannalta välttämättömät palvelukohtaiset tiedot.

Miten henkilötietoja suojataan?

Hämeen liiton toiminnassa toteutetaan sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatetta. Tietoihin ja tietojärjestelmiin pääsevät käsiksi vain ne, joilla on oikeus käsitellä tietoja. Henkilötietojen käsittely liittyy aina työtehtävän hoitoon ja siinä laajuudessa kuin kukin tehtävä sitä edellyttää. Työntekijöille on järjestetty tietosuojakoulutus.

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään erilaisten lakien velvoittaman ajan. Hämeen liitto määrittelee säilytysajat arkistonmuodostussuunnitelmassaan ja toimintaohjeissaan. Säilytysaikojen määrittelyssä käytetään muun muassa Kansallisarkiston päätöksiä pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista ja Kuntaliiton suosituksia asiakirjojen säilytysajoista. Hyvän tiedonhallintatavan mukaisesti tiedot hävitetään, kun niitä ei enää tarvita.

Millaisia oikeuksia rekisteröidyllä on?

Rekisteröidyllä eli henkilöllä, jota tieto koskee, on oikeus saada tieto siitä, mitä häntä koskevia henkilötietoja käsitellään. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada tiedot oikaistuiksi tai poistetuiksi, rajoittaa niiden käsittelyä tai vastustaa käsittelyä sekä joissakin tapauksissa oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröity voi myös peruuttaa suostumuksensa. Tämän lisäksi rekisteröity voi valittaa tietosuojavaltuutetulle Hämeen liiton toiminnasta liittyen henkilötietojen käsittelyyn.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

Tietosuojavaltuutettu
Ratapihantie 9, 6 krs
00520 Helsinki

Rekisteröidyn oikeuksiin kuuluu myös tulla informoiduksi henkilötietojen tietoturvaloukkauksista, jos niitä tapahtuu.

Kenelle tietoja luovutetaan?

Henkilötietoja voidaan joissakin tapauksissa luovuttaa kolmansille osapuolille, kuten esimerkiksi erilaisille viranomaisille, joille Hämeen liitolla on lakisääteinen velvollisuus luovuttaa tietoja. Tietoja luovutetaan esimerkiksi Verohallinnolle ja Tilastokeskukselle.

Henkilötietoja luovutetaan niitä Hämeen liiton puolesta ja liiton lukuun käsitteleville tahoille. Tällaisia ovat esimerkiksi sopimuksen puitteissa tietoja käsittelevät järjestelmätoimittajat ja muut ulkopuoliset palveluntuottajat. Hämeen liitolle jää näissä tapauksissa rekisterinpitäjän vastuu.

Sopimuskumppaneiksi on valittu vain sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka täyttävät tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Tietosuojaan liittyvät vaatimukset varmistetaan kirjallisin sopimuksin.

Henkilötietoja ei luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Henkilötietoihin liittyvät pyynnöt

Rekisterinpitäjän on pystyttävä vahvistamaan tietosuojaoikeuksiaan käyttävän rekisteröidyn henkilöllisyys. Tämän vuoksi henkilötietoihin liittyvät pyynnöt tulee esittää henkilökohtaisesti Hämeen liiton toimistolla käyntiosoitteessa:

Hämeen liitto
Niittykatu 5
13100 Hämeenlinna

Pyyntö voi liittyä tietojen tarkastamiseen, oikaisemiseen, poistamiseen, tietojen siirtämiseen, käsittelyn rajoittamiseen tai käsittelyn vastustamiseen.

Tilatut tiedot toimitetaan kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta.

Tietoihin liittyvistä pyynnöistä tulee käydä selville henkilö, kenen tietoja pyydetään (henkilötunnus, nimi, osoite) ja miltä ajalta tiedot halutaan tarkastaa. Tarkastuspyyntöjen yhteydessä tarkastetaan aina pyytäjän henkilöllisyys.