Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmis

Hämeen maakuntahallitus hyväksyi Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman 2040 kokouksessaan 14.12.2020. Suunnitelma laadittiin rinnakkain valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja kuuden Länsi-Suomen maakunnan yhteisen liikennestrategian kanssa.

Suunnitelmien yhtäaikaisella valmistelulla pystyttiin nostamaan laajempaan keskusteluun Kanta-Hämeen kannalta keskeiset kehittämistarpeet ja yhteisten valmistelujen uudet linjaukset. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on tarkasteltu entistä enemmän palveluiden, tiedon ja infrastruktuurin yhteen toimivaa kokonaisuutta.

Ihmisten ja elinkeinoelämän tarpeet keskiössä 

Suunnittelun lähtökohtana ovat olleet ihmisten liikkumis- ja elinkeinoelämän kuljetustarpeet. Tarkasteluja on tehty aluetyypeittäin toimenpiteiden konkretisoimiseksi.  

Maakunnan tulevaisuuden tarpeiden, nykyisten ja tavoiteltavien vahvuuksien sekä alueen erityispiirteiden ohella suunnitteluun on vaikuttaneet vahvasti ilmastonmuutoksen hillintä, hiilineutraalius ja liikenteen päästöjen vähentäminen. 

”Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen edellyttää toimenpiteitä kaikilla aluetasoilla. Merkittävä osa vähentämistoimenpiteistä perustuu valtakunnan tasolla tehtäviin päätöksiin, mutta myös meillä maakuntatasolla tehtävillä toimenpiteillä on vaikutusta.” 

Juuso Helander, liikenneasiantuntija, Hämeen liitto 

Suunnitelmaan onkin nostettu selvästi aiempaa vahvemmin kestävien liikkumismuotojen edistäminen. Samalla elinkeinoelämän kilpailukyvyn tukeminen ja alueen saavutettavuuden kehittämisen merkitys on tunnistettu entistä tärkeämmäksi.

Koronalla on ollut vaikutusta liikenteeseen

Liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen ajoittui koronavuoteen 2020. Pandemian vaikutukset liikennejärjestelmään ovat realisoituneet niin joukkoliikenteen käyttäjämäärien romahtamisena, elvytyshankkeina kuin lähitulevaisuuden rahoitusresurssien epävarmuutena. 

Suunnitelma tähtää vuoteen 2040 ja pohjautuu voimassa olevaan maakuntakaavaan ja Häme-ohjelmaan. Vaikka suunnitelma on pidemmän aikavälin suunnittelua, on lähivuosille esitetyissä painotuksissa otettu huomioon koronapandemian vaikutusten lieventäminen.

Liikennesuunnitelmaa edistetään hankkeilla

Suunnitelmassa on esitetty valtakunnan tasolla edistettävät kärkihankkeet, tärkeimmät muut infrahankkeet ja maakunnassa tehtävin päätöksin toteutettavat monipuoliset, muun muassa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen houkuttelevuutta lisäävät toimenpiteet. Valtakunnan tasolla edistettäviksi kärkihankkeiksi on esitetty 

  1. Pääradan välityskyvyn parantaminen sekä päätös pääradan parantamisesta pitkällä tähtäimellä nykyisessä maastokäytävässä 
  1. Vt 2 Helsinki-Forssa-Pori palvelutason vaiheittainen parantaminen 
  1. Itä-länsisuuntaisten käytävien kehittäminen kokonaisuutena 
  1. Matkaketjut ja niiden edistäminen.

Suunnitelma laadittiin laajassa vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa. Suunnitelmaluonnos oli lausuntokierroksella lokakuussa 2020.

Suunnitelmaan pystyy tutustumaan Hämeen liiton verkkosivuilla: Kanta-Hämeen ljs.  

Lisätietoja: 
Juuso Helander, liikenneasiantuntija, Hämeen liitto, p. 046 922 6643 

Hämeen liiton vahva rooli maakunnan elpymisessä jatkuu

Maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan myös Hämeen liiton tulevaa työohjelmaa vuodelle 2021.

Hämeen liitto on tänä vuonna ottanut vahvaa roolia maakunnan elpymisen koordinoinnissa. Koronaviruksen aiheuttaman kriisin helpottamiseksi liitto jatkaa hyvin käynnistynyttä koordinointityötä myös tulevana vuonna.  

Maakunnan kehittämistä, painopisteitä ja toimenpiteitä tullaan seuraavien vuosien aikana viemään aktiivisesti kohti vihreän kasvun periaatteita. Yhteistyötä eri sidosryhmien kesken tullaan kehittämään entisestään maakunnan alueella sekä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. 

Hämeen maakuntahallitus hyväksyi Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 ja talousarvion 2021 kokouksessaan 23.11.2020, joiden pohjalta työohjelma rakentuu. Suunnitelma pohjautuu maakuntaliittojen lakisääteisiin tehtäviin ja Hämeen liiton strategiaan ja siten ohjaa Hämeen liiton toimintaa. 

Lisätietoja: 
Jouko Ylipaavalniemi, yhteysjohtaja, Hämeen liitto, p. 050 327 2837


Hämeen maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 18.1.2021.