Uutisia Brysselistä 5/2021

Päivitetty 9. marraskuuta 2021

Häme EU Officen uutiskirje

Tervehdys Häme EU Officesta Brysselistä,

syyskausi on Euroopan unionissakin nyt täydessä vauhdissa ja paljon asioita tapahtuu. Tässä Brysselin uutisia-uutiskirjeessä on nostettu esiin Kanta-Hämeen kannalta kiinnostavia EU-uutisia. Erityisen odotettu asia Brysselissä oli Euroopan komission työohjelma vuodelle 2022. Myös EU-hankerahoitusohjelmiin liittyen on tarjolla useita kiinnostavia tilaisuuksia ja tapahtumia.

Hyvää syksyn jatkoa Belgiasta toivottaen,

Krista Taipale, hankejohtaja, Hämeen liitto
Häme Goes Global -hanke ja Häme EU Office (Bryssel)
, p. +32 49 812 6000

Save the Date 30.11.2021 klo 9–10 Häme Goes Global -aamukahvit

Kansainvälisistä verkostoista vipuvoimaa Kanta-Hämeeseen: kansainväliset kumppanuudet osana EU-hankkeita ja yhteistyötä

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan kansainvälisistä verkostoista ja niiden merkityksestä. Miksi kansainväliset verkostot ja kumppanit ovat tärkeä osa EU-hankemaailmaa ja kansainvälistä yhteistyötä? Mistä kansainvälisiä verkostoja ja kumppaneita voi löytää?  

Kuulemme myös kokemuksia ja vinkkejä kansainvälisten kumppaneiden ja verkostojen löytämisestä, EU-hankeosallistumisesta ja hankekumppanien yhteistyön  (konsortion) rakentamisesta.

  • Krista Taipale, hankejohtaja, Hämeen liitto
  • Jutta Kauppi, Suomen Luonnonvarakeskus, LUKE
  • Annukka Pakarinen, Tutkimusyksikön johtaja, Hämeen Ammattikorkeakoulu

EU:n kansainväliset Interreg-rahoitusohjelmat 2021–2027 avautuvat pian – onko Kanta-Häme valmis?

EU:n alueiden välisten yhteistyöohjelmien, Interreg-rahoitusohjelmien, 2021–2027 alkaminen on jo aivan nurkan takana.  Nyt onkin juuri oikea aika alkaa valmistautua tuleviin rahoitushakuihin ja kehittää sopivia hankkeita.

Interreg-ohjelmat tarjoavat merkittäviä ja kiinnostavia kansainvälisiä  hankerahoitusmahdollisuuksia myös kantahämäläisille toimijoille.  Rahoitettavien hankkeiden teematarjotin on kattava. Tarjolla on EU-rahoitusta moniin erilaisiin kehittämishankkeisiin.

Hyvän kokonaiskuvan Interreg-ohjelmista saa 8.10 järjestetyn Kanta-Hämeen Interreg-infon tallenteesta. Videolla käydään kattavasti läpi kaikki kolme eri Interreg-ohjelmaa, niiden pääteemat, rahoitustasot, osallistumissäännöt ja seuraavan haun avautumisen ajankohdat. Saat myös hyviä vinkkejä hankkeen suunnitteluun.

Interreg-ohjelmien omilta internetsivuilta löytyy ajankohtaista tietoa:

Itämeren Interreg
Central-Baltic Interreg
Interreg Europe

Tärkeää ja hyödyllistä tietoa Interreg-ohjelmien 2021–27 virallisista avaustilaisuuksista:

Interreg Europe-ohjelman online-avaustilaisuus järjestetään 24–25.11.2021. Rekisteröityminen ja lisätiedot

Katso tallenne: Interreg Baltic Sea-ohjelman avaustilaisuus 30.9.2021

Euroopan komission työohjelma 2022 panostaa vihreään ja digitaaliseen siirtymään

Euroopan komissio on hyväksynyt vuoden 2022 työohjelmansa, jonka tarkoituksena on uudelleen rakentaa COVID-19:n jälkeinen Eurooppa, nopeuttaa vihreää ja digitaalista kaksoissiirtymää sekä rakentaa oikeudenmukaisempi ja kestävämpi yhteiskunta. Työohjelmassa keskeisessä osassa ovat ilmastotoimet sekä liikenteen kehittäminen, joita käsitellään erityisesti digitalisaation ja vihreän siirtymän näkökulmista.

Komission poliittisena strategiana on asettaa Eurooppa kehityspolulle, jolla saavutetaan onnistuneesti ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä, kehitetään digitaalista tulevaisuutta, vahvistetaan Euroopan sosiaalista markkinataloutta, rakennetaan taloudellista unionia ja tehdään Euroopasta vahvempi toimija maailmassa.

EU:n poliittisten tavoitteiden saavuttamisen edellyttämän hallinnollisen taakan minimoimiseksi tässä komission työohjelmassa otetaan käyttöön uusi ”one-in, one-out’ -lähestymistapa. Lähestymistapa tarkoittaa sitä, että jos otetaan käyttöön uusia hallinnollisia rasitteita, samaan aikaan täytyy vähentää muun voimassa olevan lainsäädännön tuottamia rasitteita. Tarkoituksena on varmistaa, että EU:n lainsäädännöstä saadaan konkreettisia etuja ja minimoidaan EU:n kansalaisten ja yritysten vältettävissä oleva hallinnollinen taakka.

Lisätietoja ja lähteet:
Komission työohjelma vuodelle 2022
Komission tiedote
Komission kuusi päätavoitetta vuosille 2019–2024

EU-tukea kuntien ja kaupunkien kestäviin energiatalouden kehityshankkeisiin on haettavissa

European City Facility (EUCF) tarjoaa kunnille nopeaa ja yksinkertaistettua 60 000 euron rahoitustukea, joka on suunnattu kestävän energian hankkeiden paikalliseen kehittämiseen. Seuraavan kahden vuoden aikana on haettavissa kaikkiaan yli 12 miljoonaa euroa rahoitusta yli 200 kunnan tukemiseen. Rahaston kolmas rahoitushaku on avautunut 15. lokakuuta, ja hakemuksia voi jättää 17.12.2021 asti klo 17.00 Brysselin aikaa.

Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä käynnistettyä EUCF-rahoitusta voivat hakea kunnat ja paikallisviranomaiset sekä niiden ryhmittymät ja paikalliset julkisyhteisöt, joihin voi kuulua kunta- ja paikallisviranomaisia kaikista EU:n jäsenvaltioista, Islannista, Liechtensteinista ja Norjan ETA-EFTA-valtioista sekä Yhdistyneestä kuningaskunnasta.

Lisätietoja ja lähteet:
Komission tiedote
Lisätietoa hakemuksen lähettämisestä

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti tukee Bauhaus-aloitetta

EU:n Bauhaus-aloitteen tavoitteena on tuoda eri alojen asiantuntijat yhteen suunnittelemaan, miten tulevaisuuden asuinrakentamisesta tehdään edullisempaa ja esteettömämpää, ideoida kestävämpää elämäntapaa, parantaa ihmisten elämänlaatua ja tarjota taloudellista tukea innovatiivisille ideoille ja tuotteille. Aloitetta tuetaan useista eri EU:n rahoitusohjelmista.

Nyt myös Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on käynnistänyt aloitteen, jolla pyritään kasvattamaan Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteeseen liittyvien hankkeiden mittakaavaa.

Ensimmäisen ehdotuspyynnön nimi on ’EIT Community Booster – Scaling New European Bauhaus Ventures’, ja sen puitteissa tuetaan 20 innovatiivista yritystä, joillekin kullekin voidaan myöntää enintään 50 000 euron rahoitus. Tavoitteena on nopeuttaa ratkaisuja, joissa yhdistyvät kestävyys, esteettisyys ja osallistavuus, ja se on suunnattu erityisesti startup- ja scaleup-yritysten yritystoiminnan laajentamiseen.

EIT Community Booster -ehdotuspyyntö on avoinna 17. joulukuuta 2021 saakka. Ehdotuspyyntö on osa laajempaa uuden EIT-yhteisön 5 miljoonan euron budjettia, joka on osoitettu Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen edistämistä tukeviin toimiin vuosina 2021–2022.

EIT-yhteisön avulla on tarkoitus

  • tarjota yritystoiminnan kiihdyttämispalveluja ja tukea Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteeseen liittyviä innovaatioita ja yritystoimintaa;
  • tuottaa ja ottaa käyttöön kansalaislähtöisiä aloitteita;
  • tarjota yrittäjyyskoulutusta ja koulutusresursseja taitojen parantamiseen ja elinikäiseen oppimiseen.

EIT on Euroopan suurin innovaatioekosysteemi, joka kokoaa yhteen lähes 3000 kumppania Euroopan johtavista yritys-, tutkimus- ja koulutusorganisaatioista yli 60:een innovaatiokeskittymään eri puolilla Eurooppaa. Yhteinen Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteeseen liittyvä EIT-yhteisö perustettiin, jotta kansalaisten osallistumista voidaan lisätä ja lisätä yhteisöjen mukana oloa kestävien julkisten tilojen suunnittelussa, joka toteutetaan siten, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa.

Lisätietoja:
Komission tiedote
EIT Community Booster -verkkosivu
Tiedote EIT Community Boosterista EIT:n verkkosivuilla

Euroopan komissio aloittaa Euroopan nuorison teemavuoden 2022 valmistelut

Euroopan komissio on hyväksynyt virallisen ehdotuksensa vuoden 2022 nimeämisestä Euroopan nuorison teemavuodeksi. Tällä ehdotuksella EU pyrkii tarjoamaan nuorille enemmän ja parempia mahdollisuuksia tulevaisuutta varten. Tavoitteen mukaisesti Eurooppa tarvitsee kaikkien nuorten visioita, sitoutumista ja osallistumista, jotta voidaan rakentaa parempi tulevaisuus, joka on vihreämpi, osallistavampi ja digitaalisempi. Komissio julkaisee myös tuoreimman EU:n nuorisoraportin, joka tarjoaa katsauksen nuorten eurooppalaisten tilanteeseen.

Euroopan nuorison teemavuoden avulla komissio pyrkii yhteistyössä Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden, alue- ja paikallisviranomaisten, sidosryhmien sekä nuorten kanssa tukemaan seuraavia asioita:

  • antamaan tunnustusta ja tukea sukupolvelle, joka on uhrannut eniten pandemian aikana, sekä luottamusta tulevaisuuteen korostamalla sitä, miten vihreä siirtymä ja digitaalinen muutos tarjoavat uusia tulevaisuudennäkymiä ja mahdollisuuksia
  • kannustamaan kaikkia nuoria, etenkin niitä, joilla on vähemmän mahdollisuuksia ja jotka tulevat heikommista lähtökohdista toimimaan siten, että heistä voi tulla yhteiskunnan toimintaan aktiivisesti osallistuvia kansalaisia ja myönteisen muutoksen tekijöitä
  • edistämään mahdollisuuksia, joita EU:n toimintapolitiikat tarjoavat nuorille heidän henkilökohtaisen, sosiaalisen ja ammatillisen kehityksensä tukemiseksi. Euroopan nuorison teemavuosi kulkee käsi kädessä NextGenerationEU -elpymisvälineen kanssa laadukkaiden työpaikkojen ja koulutusmahdollisuuksien tarjoamiseksi; ja
  • ammentamaan inspiraatiota nuorten toimista, visioista ja näkemyksistä yhteisen EU-hankkeen vahvistamiseksi ja elvyttämiseksi hyödyntäen Euroopan tulevaisuuskonferenssia.

Komissio on parhaillaan laatimassa toimintaohjelmaa, ja asiaa koskeva sidosryhmäkysely käynnistetään lähipäivinä EU:n nuorisoportaalissa. Tarkoituksena on toteuttaa vuoden 2022 aikana useita EU:n, kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason toimia ja harkita uusia aloitteita muun muassa tasa-arvon ja osallisuuden, kestävyyden ja hyvinvoinnin saroilla. Toimet ulotetaan myös EU:n ulkopuolelta tuleviin nuoriin. Komissio kehottaa jäsenvaltioita nimeämään kansallisen koordinaattorin, joka vastaa niiden osallistumisesta Euroopan nuorison teemavuoteen. Tapahtumien ja toimien on määrä käynnistyä tammikuussa.

Lisätietoja ja lähteitä:
Komission tiedote
EU:n nuorisoraportti
Euroopan nuorisoportaali

Ole valmiina vuoden 2022 Horisontti Eurooppa-ohjelman rahoitushakuihin

”Ruoka, biotalous, luonnonvarat, maatalous sekä ympäristö”

Valmistaudu tuleviin vuoden 2022 rahoitushakuihin Horisontti Eurooppa-ohjelmassa, klusteri 6, vuoden 2022 työohjelma. Katso tallenne ensi vuoden rahoitushakujen teemoista oheisen linkin kautta Euroopan komission informaatiowebinaarista 25.10.2021 (klikkaa linkeistä watch the recording).

Lisätietoja ja tallenne: Cluster 6 Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture & Environment

EU-taksonomia – minne vihreä raha virtaa?

Webinaari 15.11. klo 9.30-10.45 (Euroopan komisison Suomen edustusto)

Euroopan unioni tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Tiukentuvat ilmasto- ja ympäristötavoitteet vaativat yksityistä rahaa toteutuakseen – ja vastuullinen sijoittaminen trendaa. EU:ssa on työn alla taksonomiaksi kutsuttu luokittelujärjestelmä eli kestävyyskriteerit vihreiden investointien edistämiseksi.

Mihin suuntaan taksonomiaa ollaan viemässä ja ovatko mittarit investointien ympäristövaikutusten mittaamiseksi kohdillaan? Entä mitä välineitä EU:n oma investointipankki tarjoaa vauhdittamaan vihreää siirtymää?

Näitä kysymyksiä pohditaan Euroopan parlamentin Suomen toimiston ja Euroopan investointipankin Helsingin toimiston järjestämässä webinaarissa maanantaina 15.11. klo 9.30-10.45.

Aiheesta keskustelevat Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen (EPP, kok.), Euroopan investointipankin pääomamarkkinaosaston johtaja Eila Kreivi, kestävän rahoituksen asiantuntija Santeri Suominen, Elinkeinoelämän keskusliitto sekä Aila Aho, CEO Vihreä raha Oy. Keskustelun juontaa Euroopan investointipankin Helsingin toimiston johtaja Jaani Pietikäinen.

Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin – seuraa keskustelu ja osallistu Facebookissa: EU-taksonomia – minne vihreä raha virtaa? (facebook.com)

Kiinnostavia EU-tapahtumia ja webinaareja

15.11.2021 klo 9.30-10.45 EU-taksonomia – minne vihreä raha virtaa? (webinaari)
Linkki webinaariin Facebookissa: EU-taksonomia

23–25.11.2021 EU:n avoimen datan konferenssi (webinaari)
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: EU Open Data Days 2021

24.11.2021 Kysy mitä vaan EU:n tutkimus- ja innovointiohjelmasta Horisontti Euroopasta-webinaari
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Kysy mitä vaan Horisontista!

24–25.11.2021 Interreg Eurooppa-ohjelman 2021–27 lähtölaukauswebinaari
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Europe, let’s cooperate!

9.12.2021 Fourth European Education Summit – The Next Decade of European Education
Lisätiedot: Fourth European Education Summit

9–10.12.2021 EU Agricultural Outlook Conference (online)
Lisätiedot: EU Agricultural Outlook